Deinard, Ephraim: Atikot Yehudahעתיקות יהודה כל הספרים בספרת ישראל שנדפסו אחרי שנה ר"ס : mahlakah sheniyah : kol ha-sefarim be-sifrut Yiśraʾel she-nidpesu ahare shenat 260 ... uve-rosho reshimat kol ha-defusim asher hidpisu sifre Yiśraʾel be-khol [...]. Jerusalem : Lunts, 1915
Inhalt