Śefatenuשפתנו : ḳovets muḳdash li-sheʾelot harḥavatah u-teḥiyatah shel ha-lashon ha-ʿIvrit : קובץ מוקדש לשאלות הרחבתה ותחיתה של הלשון העברית / ha-ʿorekh: Yosef Ḳlozner. Jerusalem u. Berlin : Shalem, 1922
Inhalt