Mišnāyôt Sēder qōdāšîmמשניות סדר קדשים עם פירוש מלא כף נחת : ʿim pêrûš Melô qaf naḥat melûqqaṭ miš-šenê me'ôrôt hag-gedôlîm ... ʿÔvady' mib-Berṭinôrô we- ... hag-gā'ôn Baʿal Tôsāfôt Yôm Ṭôv ; Bd. 5. Ôfîbâk : Y. Ben-Mōše, 5497 [1736/37]
Content