Sefer Arbaʿah ṭurimספר ארבעה טורים ... : orah ḥayim ... : אורח חיים ... / le-Yaʿaḳov ben Asher ... Hanoṿah [d. i. Hanau] : Hanś Yaḳopa Heneh, [5]370 [1609/10]
Inhalt