Shlim-shlim-mazelשלים-שלים-מזל / Sholem Aleykhem [[Elektronische Ressource]]. Varsha : Familyen-Bibliotek, 1910
Inhalt