Leser Uriלסר אורי / me-et Shimʿon Milner / מאת שמעון מילנר. New York, NY : Machmadim 1943
Inhalt