Hilkhot tefilinהלכות תפלין עם העתקה בלשון אשכנזי וקראתיה בשם צפירת תפארה : ʿim haʿataḳah bi-leshon Ashkenazi ; u-ḳeraʾatiha be-shem Tsefirat tifʾarah / me-iti ... Ḥayim Mikhaʾel Ḳoppenhagen ... Bresloya : Leb Zultsbakh, 592 [1831/32]
Inhalt