Sefer Beʾer mayimספר באר מים : ʿal hagadah shel Pesaḥ ; ṿe-hu-perush yaḳar : על הגדה של פסח / ... Yosef Mosheh .... Huvah ... ʿa. y. Yiśraʾel Yehudah Shapira ... Lemberg ; [Drucker] : U. W. Salat et J. M. Nik, 1879
Inhalt