Maḥzor mi-kol ha-shanahמחזור מכל השנה כמנהג אשכנז ופולין ועל פי רוב כונות הפייטן נחלקו לשנים וארבע חלקים ואצל כל חלק וחלק תפלת שחרית נדפס במיץ יע"א : ke-minhag Ashkenaz u-Polin ṿe-ʿal pi rov kaṿanot ha-paiṭan neḥleḳu le-shenayim ṿe-arbaʿ ḥalaḳim ṿe-etsel kol ḥelek ve-ḥelek tefilat shaḥariti. Metz : Joseph Antoine ; Drucker: Mosheh Mai', 528 [1767/68]
Content