Maḥzor mi-kol ha-shanahמחזור מכל השנה : ke-minhag Ashkenaz ʿim ḥamesh megilot ṿe-ʿim birkat kohanim ṿe- hugah be-ʿiyun be-b"h yashan ṿe-hosif shir ha-yiḥud ... : כמנהג אשכנז עם חמש מנילות ועם ברכת כהנים והוגה בעיון ממחזור בב"ה ישן והוסיף שיר היחוד. Franḳfurṭ de-Mayn : Zalman Heni, 478 [1717/18]
Inhalt