Kitve Ḥ. N. Byaliḳ u-mivḥar targumavכתבי ביאליק ומבחר תרגומיו / Byalik, Ḥ. N. Berlin : Hots. Ḥoveve ha-Shirah ha-ʿIvrit