Maḥzor le-yom sheni shel Rosh ha-shanahמחזור ליום שני של ראש השנה עם לשון אשכנז והדרת קודש כמנהג אשכנז ושאר קהלות קדושות ... : im leshon Ashkenaz ṿe-Hadrat ḳodesh ke-minhag Ashkenaz u-sheʾar ḳehilot ḳedushot ... Ofebakh : Tsevi Hirsh u-beno Avraham Segal Shpits, 561 [1800/01]
Inhalt