Go to page
 

Bibliographic Metadata

Title
Mišnāyôt Sēder qōdāšîm : ʿim pêrûš Melô qaf naḥat melûqqaṭ miš-šenê me'ôrôt hag-gedôlîm ... ʿÔvady' mib-Berṭinôrô we- ... hag-gā'ôn Baʿal Tôsāfôt Yôm Ṭôv ; Bd. 5
משניות סדר קדשים עם פירוש מלא כף נחת
EditorSchneur Ben-Jakob Search Wikipedia for Schneur Ben-Jakob
PublishedÔfîbâk : Y. Ben-Mōše, 5497 [1736/37]
DescriptionS. 175 - 326
Annotation
Mit handschriftlichen Anmerkungen
LanguageGerman
Electronic Edition
Frankfurt am Main : Univ.-Bibliothek, 2011
URNurn:nbn:de:hebis:30:1-150212 Persistent Identifier (URN)
Links
Download Mišnāyôt Sēder qōdāšîm [72.32 mb]
Reference