Padua, Menāḥēm / פאדווה, מנחם: Ms. hebr. oct. 250 - Sod Adonai`סוד ה. Livorno 5557 [1797]
Inhalt