Ms. hebr. oct. 262 - Sidur tefilah ke-minhag Romaסדור תפלה כמנהג רומא. [S.l.], [ca. 16. Jh.]
Inhalt