Ms. hebr. oct. 272 - Maḥzor zu Rosh ha-Shanahמחזור. [S.l.], [ca. 1870]
Inhalt