Ms. hebr. qu. 34 - Sheṭar shel "rodefe tsedaḳah"שטר של רודפי צדקה. [S.l.], [18. Jh.]
Inhalt