4 ״זס 021 * ק 3 * 3 { ק 0
. ש £ ) 170231 13 ) 132 € 20 ג <
( 422 ) 23 ז א * 316101 1826 , ו < £ , ז 11 € ע ־ * * 50 * ״ * 0
10/8 סס 682 ג 1 / ־ . ? ז ^ מת & ׳לך , ' * ז 81616 1826 ת 8 ־ס 1 - 11 ״ : 1 נ 9 £ י 11111811 ת 1 > 8 1 עס ) נ * 1 > 6 ת 68 ז 1 ) ^
ה ד נ ר מ ע ר :
װער דארף באקוםעז די פרעסיע ? ( אן ענטפער אױף דער
אנקעסע ) — י . רטװירי
ראם בוך , װאם ב׳האב אהאר׳קט אחבערנערײענט : ל . כאנוקאוה
די םובםאײז 2 — 1 — 1 . וזײויר
װענז די אמעריקאגער נאסטראליארז איז אײראסע
( א ברױד צו די ״איט . באעטוער״ ) — תפזזריזלז ואסיאוזאץ
נײע ביכער ( ר׳עימה א < ן נאמיצן ) — א . ב .
ם < ן װאך צו װאך ( איטעראטור אוז קואמוד , טעאטער און הונסט )
ביךדער , אנאנםן .
איז הײנ טי
ײדײבע קינםטרער איז נרויסער נויט — יזוזזע ריכסיטעעוסוײז
או־םן • באיױ פון נעװיםן ( װענן ה . איױױקם ־,נײע אידעד״ ) —
עאריפ זזאראדאזזגזעי
א טע׳םה ( םראננרענט פונם נײעם בוך ״בײם דניעםער״ ) —
רזר בנורגסירנזא \
געטע — ד . ס . זזטרסוטזוזאזזנזעי
וױנטער־װאך אין יעמעטא ( 9 אידעד ) — זזיכאר זאסייטז
ט׳טיפע ( םק־צע ) — סי . בורטזסייץ
של . ים א־טם ״אנקצ מאזיעס״ — א רעדנדיקער פילם — ר . װראך
צרם הײגטיקן כרמעד װערן צרגעלײגט ״ידיעות פרן ײװא״ כרע 3 ( 39 )
צילי אדלדר
גאסטשפילז פוז דער
בארימטער ארטיסטן
פרל פרײטיק דעם 3 ־טן ױבי איד ביאליםטאהער טעאטער , פ א ל א ס׳
פרן פדײטיק דעם 10 ־טן ירכי אין לאדזעד ^ סקאלא״ - טעאטער
בארימטער 1 ארטיסטן כדרטא גערםטטז
: € עסםזסג 6181 ו ^ ח ^ 8
10001 * 0002 פ : זזססיממנ
זסחלא/ייזנוזסס ^ מו/וו״ו *
ס ^ ק 5 ח 0 ^ - \ 100 1 וועזז
- 6613101 . 0111 * * * / 852 * <
׳ 0002100
. 0 £ י * סזא *
) ״ 1 ( 66/160
/ ״ונאעפ
2 ס 6 ס
60201001
0 רו _ 11 / ט
. יו & יתססס
אנאנסן־פרייז : פאר 1 סיליסעפעו - ׳גורח 20 גיאיז •
יונאנםן־ז״סן — האלסן 6 סמלסן .
ת > 7 / עס 10/8 סת 682 י 1 , אעעאפ 8 ת 1¥6 י " ת 81616 י . ת * 1,11 ״
־ז } ־ עעלס . 6 . 39 . 0 . ? פעלעםאן : 71 ־ 11 . 10
: ־יזם אנגעײםענע םאנוכקריםםז ײעיז < • * ■ 9 ידיקנע * יאם און עם ות־נ
נײי ■ װעגז ז״ געויר • קײן קארעסםאבדענ׳ן -
ניינטער יארנאננ 1
אבאניזםעבם־ * ־״ ? אויף יאר 1862 :
איז • וילז : יאי - 10 בילדז • % יאר — 5 גילדז • : :
איז אויםלאנד : פאר״ניקםע שטאפן׳ דרום־אמעריקע • * רץ־ישראלי דרום־ ! 1
אפריקע , ענגלאנד — א יא־ — 4 דאלזור • % יאר — 2 דאלאר • א : וםער •
10 סענס
איז נעלגיע • פראנקרייך , רוםעניע • לעסלזינד׳ ליפע , עםםר״ד — א — ;
8 דאלאר • א נוםער — 8 םענם • 11
. 10 ועערא ? , גײ * 82 ת 8 ז \ 1 8 - 61 א 1 זזתא > 11 ות 0