ד יסינודאריטס בלססיטר זװז . 24 ץ 423 )
זיך דעדזוארבן ןזדוחזיצטמוכן דו - ם . טשאפצין איז סעם ? > גז , די צו־
שויעד צטכן . אבער כאגזצ טשא # לינם פ : ״ם ״בלי״פט : לייכניצטיק ,
קײן װי״מיק , הײן יבײזק״ט , קיין בענקיטאםט״ — איז װעקושין אוים־
נעבדאכמ , אים ״איז אוטבאריננט נויט־ק נעותן צו זויםן פאדװןזם
לאכן מענטשן , װען א טענטעז האט זיך צעקצאםט $ ; דעם בררק ? ״
דער טעגטש ־ ? • ט זיך ני׳שט צעקלאפט , ןזבער והזק׳שין וױתס 8 ׳ױיפ
א מארנע געםילבאדק״ט פון א םענטימענטאצעד םאטזעל און סקאנ־
דאלעזזעט , זידלט זיך : ״סותןלןזסשעם , פאוױוןוס ל * כט איר ? " איך
בין זיכער , אז װעהשין איצ״ן הןזט שטענד״ק נעצאמ * , װען עד ד > ז * ם
סעזען * יד י גר זעט , אז א טענטש םט ? ט אין אזעלכע ם * לן איז זעלמן־
װער עם ? אכט נישטק רער אקט םון פאלן איל סמעט ׳טטענדיק
קאטיש , באזונרעדס נאך װען עס םאלט יא דיקער סענסש . שפעמער ,
אויף דער נאנצער צעגנ פונם , ־אטאן , ודיזט װעקשין טער נישט
ארוים אזא סעגטיטױױיײט און בכצ׳צ , דאכט זיך , איז ער אן אי־
בעדיקער פארשוין אין דעם ראמאן . די םינורן םון די אצוטע אר־
בע׳טער זענעין ב״ איציענהאװן ׳העצער נעוטאכט , װי די םיגורן םון די
ױנגע . דאט איז מסתםא ד • ״פידנדיקע אקם״ . סי < ־ דאכט זיך , אז
אין דעם פאצ האט איציענקאװ דערצאזט א װידערשטרוד טיט דעד
װירקצעכקיחט און אז ד ■ סעכאנישע דאציע טון דער ״פירנר־קע־
אקם״ , װ ■ א ט״צ םון א צאקאטאטױו , האט צופיצ פאדטדשירט ד •
אדבעט פ < ן דעד פאציטיש־םירנריקער אקפ . כאטש טעגצעך איז ,
אז איך כין נישט נעדעכס , וױיצ עם איז נישט נאד קצאר . א־ן וחעצכע
יארן עם אנטװיקצמ זיך די האגרצונג םון דעם דאטאן . אפנים —
; ישט אין אונזעדע סענ , װי״צ אויױ דער םאבריק סעקן : ־י פ,־אצעסן
פון סאציאוציסטישן פארםזןםט , שלאנצע־ און נאך םיד זאכן , װאם
זענען כאדאקטעדיםסיש פאר די צעצטע שיר יאר .
איציעגקאװ איז א " ׳גאציסט און זײער א שטרענגע,־ . ער האס
ציב און קאן 1 אונטעו־שטר״כן א״ניקע דעטאקן םון אוונזעד זויר׳ק־
רעגקי״ס צםשצ : ״דער צװײ־יאריקער פזזטפיק איז נעזעסן אויםן
שסענצ און : עשצעפט אין טויצ פארטריקנטע חזירשע צואה׳ / איך
וי־ים נישט אויד װיפיל אנדדעד ושאנר איז כאראקטעריםטיש פאר
אינזערע סענ . ״דער םענטש האס א קוק נעסון אויםן הימצ און
פאנאנדערגעשפיצישט די הויזן״ — אזוי באשרי״בט איציענקאװ
דעם ״פאדביםענעם זשאראװ . . זײער שװאך בארעכט־סט איז דעד
טובעדקוצאזע־ : אסאװ , װאס צעברעבט רעם נראמאםאן און צע־
שטערמ די נאגצע ״הײמצעכקײט״ , , װאם איז אננעוקציבן געװארן
־ודך יארן םון הארעװאניע . םענטשן םון זײן סיפ זאגן זיך נישמ אפ
פון ה״טצעכגעיט אזוי גדיננ , װי דאם רערצ״צט איציענקאזו .
װענן דעם פאז־טיװן באדײט םון איציענקאװם ראטאן װעצ
איך נישט רעדן . איך װעצ נאר צונעבן , או דעד אויטאר איז אן
צװייםצ ז״ער א טאצאנטםוצער םענטש , װעצכער איז פעיק אויף
א ׳נרויםער ארבעננ אבער עם איז אבסאצומ נזיסיק , ער זאצ זיך
באציען צו זײן ארבעט עדנסטער , טער זיך ארײנטראכמן אין איר ,
: ישם מאטערן זיך םיט קײן ״ביצדצעכקײט״ , נישט קאציעטשען
יי שפראך . אױןי םײן קוק איז איציענקאנוס דאמאן צוםיצ נעצױכט
: עװאדן םון א גרופע ציטעראטן מיט םעדאםיטאװיטשן אין רער
שפי׳ז , און עס קאן זײן א נעפאר , אז אט־די איבעדנעטריבענע צויב־
: עיזאנגען װעצן נישטברעננען קײן נוצן דעום אױטאר םון דער ״פירנ־
־יקעד אקם״ . אט די װערטצעכע אהס איז געבױט נעװארן םון נוסן
״אטעריאצ , אבער — גישט נוט גענוג נעבויט און דעדםאר האטפרא־
טיט־דט זי דעם טאטעו־יאצ .
דא װעמ ז״ן אויפן פצאץ צו פארצײכענען זײעד א שערצעכע
דערשיינוננ , װאם טרעםט זיך בײ אונז נישט זעצטן : א יוננער סעגטש
שרײבט אן א בוך , זײנע נוטזט״לענריקע חברים צײענען איבער
דאם בווך נישט ז״ער אויפוטעדקזאם און הויבן אן צו צייבן אינ־
דעד־ײך , שדײען : אך , װי טאצאנטפזצ ! באםציגצט טיס צויב , םאד־
ד״סט דעד אויסאר דעם עק איויפן ריוקן , נ״ט ארום איבער דעד ערד
׳װ • א צײב און , רעכענעינד־ק , אז ״אצץ , װאס עד האס נזגסאנט ,
האט ער שוין דערנרי״כט״ , קערנט ער זיך םער ני׳שט דורשט ער
װײטער זיך צז םאדשיכורן מיט צויב . אבער טען טראנט זיך ארום
טיט אים א דרײ װאכן און דעדנאך װארםט םען אים ארזנטער
פון דעד הויך , אויף װעצכער סען האט אים אונמארזיכטיק אויפ־
געהויבן . : עוױינצעך טראסט ער זיך נישט ארײן אין דעס , םאוחוואם
מען האט אים או־פנועתױבן אוון ער פאי־שטײט נישט , םארװאס מען
האט אים ארונטעחנעװארפן . אן איבעראשסעד , א באצ״דיקטער ,
שרײבט ער איטיצן םאדצװײםצסע םו־ױו , אין װעצכע זײן קצײנ־
זײם 374
״טכשטים״ — א פראדוקט םון פאנטאזיע — זענען ארײן אין
ד־ער װעצט פון אננזערע םארשטעצוכגען א סך פריער , װי עם האבן
עקזיסטירס אצכעםיקער אין דער װירקצעןבק״ס . הײסט עם , אז
טבשיםים האבן יזיך נישט נעקאנט באנוצן טיס רעצעפטן , זואם
האבן נישט עקזיםטידט , און , בכצצ , האבן זײ זיך נישט גענײטיקט
אין ריעצעפסן אויף צו באקוטען : אצר . ״זאמד , װאס א־ז אנג־עטראגן
נעוזואו־ן ' דורך יארסוױנומער און װאסער״ — דאס איז אױך
״ . אױדיצ־־ע״ — זאמד , װאס איצייעונקאװ װאחפט אין די אוינן פון
דעם צײעגעד . רודך דעם םארבינד־צײבן ״און״ מײצט ער םאגאנידער
די נצײכצײטיקי״ם סון דער װידקונג פון צײט א,ין װאםער . װאסער
װירקט בײ אים װי אױפער צײט און אוםאפיהענניק םון ׳דעד צײט .
אזעצכיע פאיקםן פון באד־טערײ טיט ביציקער ״ערודיציע״ , אוספאר־
זיכסיק אדױסנעסציקט םון ביכצעך , זענען םאדאן א םך בײ איציענ־
קאװן , און זיײ באשײנען נישט זײן עי־נסט ; דאסא ; .
ני־שט זײיעוד נעצונגען זאדנס זיך איציענקאװ װיעגן דערנר״כן
אײנגארטיק״ט אינם ״סטיצ״ סון ז״ן ראסאן . דער װערט פון ז״ן
״וױעדטעד־שאפו : ; ״ א . יז זיײעד א צװײפצהאסטעד . דער אויטאד קאן
דערװירעדן , אז יער האס אצײן נעוזערט אזעצכעי טין װערטעי . אבער
מאצע װאם און װי אזו ■ טיען רעדט אין אונחור נרויםן צאונד —
דיעד ציטעדאט דאדף אין זײן אדב־עט פון שיצדיעדן דודך װאדט
אפקצ״בן נאר ד • כאטיע אעובנסביעיקיע , כוצטיע , אײנפאכע און קקאדיע
וױעדטער . דיער ציטעדאט איז נישט מחויכ זיך צו באנוצן טיט רער
נ״עקאליעטשעטיער שפראך םון די העןצדן םאר זײנע שיצדעריגגען .
יע־ ־אנזצט זיך םיט דער דאזיקעד שס־אך בצו־ז צו כאראקטעריזידן
פענטשן . טיר ציעובן א ■ ; א לאנד , װו אצץ — אויך די שסדאך —
װיערט באנײם , םארפוצקאסט . איז עס צעניעג־צ־עך א׳ון מאדנע צו כא־
; עגענען אזעצכע קאםבינאציעןם םון װעדטער , וױ צטשצ : ״עס האוט
א םצײץ געמון דעד אקארד״ , ״אי״נצוימען טיטן צאסא םון געדאנק״ ,
״א פ־ . יפ , דיורכגעצײכנט טיט כטו־נעקײט״ און ענצעכע אוטזיניקע
, ױערסער־קאמבינאציעס , װאם ואנן נארנישט ״נישט רעם פארשטאנד
א . י ; נישט דיעם הא־ץ״ . די פרװון צו שרײבן כיצדער פידן איציענ־
קאװן צו אזעצבע עםעקמ ; : ״טיעציעדשקי ; , א נצײכער װי א םצאקן ,
האט זיך ארײנגעשטעקמ םיטן קאפ אין ד־ & ר סטעציע״ . עס צויםט
א טענטש און — ״איבעריאגנדיק אים , װי אן אפנעריםענער דורכן
װינט , איז איבעד דע־ צוםט געפצוינן ז״ן אײנענער טויטצע׳ױנעצעד
סוס״ . דער אויטאר האט געװאצט טאכן ״שרעוקצעוך״ , און ארויס־
: יעקוסען איז קאמיש . אין וױיצ דעד מעגמש איז ; יעצאפן ביינאכס ,
אין אן ״ערב־שטורעום־ם־נםטערניש״ , האט ער קו־ם ׳געקאנט זיען
ד־עם קאציד םון זײן פום . אצע אזעצכע ניעמאטערטע קונצן שארן
זײיער דיעם דאטא ! • *
איך וױיס נא־ םון ביכער דיעם שטײגעד און די סביבה , װאם
װיעדן נעשיצדעדט אין דיעם דאםאן ״ד ■ םירנדיקע אקב״ — איך
האצט זיך , נאטייי־צעך , נישט באריעבמיקט צו דעדן װעגן דעם אינהאצט
סוגםראפא ; , קדיטיקירן די קעגגז״טיקע באציוננען םון ז״נע היעצ־ ; .
דע□ שטײנער־צעבן םון םאריש״דיעניע קצאשן אין א״ראפע קיען איך
אויך ; אד םון ביכ־ער . אבע־ האטםון , באצזאק , זאצא , מאפא׳םא ; ,
דיקעגס , האדדי און אנדערע ציטעדאטן םון אי״דאפע װעקן ב־י
םיד , דעום צײעניעד , זײעד זעצמן א צוױיםצ אין דעד פינקטצעסקײט
פון זייערע שיצדע־ונגען פון ; עשע־עגישן , כאדאקטערס , צאניק םון
ניעוםיצ אען ניעדאגק . איציענקאװ דוםט בײ מיד נישט ׳עטענדיק א׳־זיס
קיין צוטדוי צו די פאקסן , וועצכע עד טראנט םיר אונטער . אזו־ ,
צטשצ , אײנעד פון ד • העצדן איין זײן דאמאן , זאיצעןװ , האט צװישן
16 טויזגט ארבעטער געםיגיען בצויז דרײ , װעצכיע ״טדאכטן איב־עד
דעד מאי־שין״ , ד . ה . סטארען זיך שסודידן , פארשטײן די מאשין ,
טאכן זי אונטערטעניק צוס טענטשצעכן זויצן . בצויז דד״ ? םיר
דאכט זיך , אז דאם איז װ״ניק אױף 16 טויזנט ״באװנדעדע , פאר־
שײדענע צעבנס , װאם זענען צונויסנעבונידן אין איײן שטארקן קגופ
דודך ד׳ער באװעגוננ םון טעטאצ םון געשטעצ צו ניע׳שטעצ״ , —
װי יעם זאגט זיך בײ איצײענקאװ ; . וױ״נ־ק םאר א צאנד , װו עס איז
אזוי בר״ט אגטוױקצס דעדפינדעדישקײט צוױשן אדבעטעד .
םענטשן שיצדערט דער אויטאד דורך זײער פאראײנםאכסע
םיטצען , אגן דיערפאר ש־צדערט ער זײ נישט זײער איבערצײנגדיק .
אס , לוטשצ , סערנעי װעיקשין . פאראן אין ידעם כאחאקטער עפעס
אזוינפ , ויאס עם גצויבט ז״ך נישט : אויפן צײװנט אין קינא זעט
ער , װי טשארצי טשאפצין שאלט אום ; קאמיש םאצן און בכצצ קא־
ם״ש , צעבן — דאם איז טשאפציגם פראפעסיע , טיט דעם האט ער