1X18202003 2 > * 023 ^ 601 ■
( 424 ) 23 ■ | א • 816161 1816 ^ 8 * 1161 ^ ] . . • ! > 50 < ח * 0
10/8 סח 682 < 1 1 : ׳זז 81 - 823 ^ , * * ־ז * 8161 6 וג 8 ךזח 161 ^ 1 ״ : ו ו 30 ־ז ; } 8 נת 1 תז 34 ו זוסז ( * 1 > 6 ז 66 * 441 .
ה ד ב ר מ ע ר :
א־ן טדא׳צה־ס קאבינעט ( © ראגכ־יננט םו ; רעד ההממע
״זיגער איח / אוזיגטע״ ) — א . לעיטרעוז־גראזץ
דאס בוזך , ײאם כ׳האב אהאד׳עט א ■ בערנע׳צ״ענט :
״פארשאאמיענע נעמא״ , ראמאן םון האז־מ־ערא אצכערטי —
ה . וגידסעװױם ? '
מאדים שװאדץ נעהומען
נעזעגענונגסיאװנט אכבור אנדװיה זאץ
דױנװליחם נאטאםזאן
פון דעיד װעלט־איטעראטור
םון װאך צו װאך ( איטעחאטור און הואמוד , מעאסער און סונסט )
ביאדער , אנאנםן .
איז הײבט
מאר־ם ׳טװאדץ , ברוך הבא !
מזנ־־כ יט - װארץ ( נאטיצן צו א כא־אהטעריסטיה ) — ז . זירבברצװײג
דעד נײער פאדמעםט — וזזזז \ וזײזיר
דעד ה־נסט־ער פון דעם באחנטן א־נדערײאכן
_ _ _ ( װענן דעם מאלער י . הוהװיאנםהי ) — וז . ראזװוגי
ײעיטאעכהײט ( אן עגטפער ל . אעהרערן ) — ר״ר װסר . ו . רויזובראוז
יצידעד :
מײן ע־ישט איד אויױ ײדיש ; מען הומט פ׳ון דער פריעמד ;
דע־ נויאישעד דעמב ; דער מאמעם טענות ; דער סאאװישער
באיאװיי — וזפזוז פזיוזפר
אין כיןי־דאדק
זיז עזזקזסעי / די ״ ? יסעדז ^ דישע זג ? עסעד * ביי
מאקס ג מײזעל
ז 66 ז ) 18 > ח 3 ־ז 0 424 — . א 144 <
וויוסזו - ^ סיו
אין קאכאדע
ק $ ן פע / עזזקןסע / די ״ ? יסעדזזדיישע ע ? עעעד "
* - שלרם שטעדן
א > £ 1 י 1 ׳ 811 . 811
. 4 ע 81 6 פת 6 ז״ו 9 _ 1 . 54 4845
11 ויסו 2
איז ריגער ײדישז מעוטוכמ טעאטער
םאדערן זיך
נ ) א דראמאטישע תעהדין .
2 ) א העאדח־עזאגיאר .
3 ) א מומער־ראהיסמין .
4 ) אן ענזשענױ ( מימ א שטימע ) .
זיך ; װפוד \ פזז־יװסידפג | צו,דפו־ װארזואלװװג װו \ װפ ^ וװפר .
- . 118 ) £ 3 } 5 ־ £ > 1 ־ , 11 ־ 1111101 ז 21811 . 193 ^ 1 . 3 ( 1 ע ) ^ 1
. 6 , 1613 133 ס > 1 §
שויז אנגעקומעז דער נומער 3
^ ־ י י ד י ש ►
װאכנשויפס פון דעו יידישעו קולטװ ־ געזעלשאפס
רעדאהציע : ט . בארײשא , ר״ר ח . זשיטצאװסהי ,
יצײבוש לעהרער , ה . 5 ײװיע , דוד פינםהי .
— פון 27 ־טן מאי 1932 —
א י נ ה א ל ט :
ביװ , ל . ל״ ב .
׳עדאהציע־נאטיצן
בריװ װענן יידישיעד ערד־ארבעט :
3 ) װיא דאס ״פאגה״ ערד־ארבעט ? — ר״ר זז . זפזיװראװוזעי
הוהטור אין די ױניאנס — װ . רײװיס
לזי גאלרבפרג
י . אבאסיאופג
ב . לאבי \
װ . גרינז
אװריװ אזיפרבאך
ר . װפיארגי
רײד , װארט םײנם ! —
הא־פן ( דערצײה׳וננ ) —
׳צידער —
אין דער םרעםע —
פון די הצײנע יצידער װענן —
דעד אנהויב איז נעמאכט —
חדאכיה
אבאגאװפגװ־פרײג . ■ אין די שמאטן : 6 חדשים — 2 . 50 דא׳צצאר ,
אין אויסצאנד — 6 חדשים 3 דאצאר .
. 3 \ . > 1 זס¥ - ׳װ 6 א . ת 84 ר 17 - 11 . £ 130 מ 18 סס ¥1
אי \ װזיל \ — אבאוירװ רזרר די ״ליװפר . ביפװפר״
װרייז װאר 3 װרפזיװ אופזװאװ ס 5 . ג ראיאר , בררױ 8 גילר \ .
װיסא \ דאװ גפלװ פיי ? \ אי \ 2 ראװפװ . ׳ איצװ 4 גילר \ ,
װור ױגי — 4 גילר \ .
אדרעם : ״ליװ . בלפװפר״ , װארפיפ , לפפזוא סו
מאר נעיצט : װ . ס . 1 $ . 6 . 39 .
צו אוכזעדע אבאכעכטןן
װיװ \ װװ . 26 ״ליװ . בלפװפר״ , װאװ דפרפייױװ די צװײװפ װאר , װפרװ פארפגדיסװ דפר צװײװפר סװארװל ( אװריל — יזגיך
װילװ איר בא ? \ װפ \ רי ״ל״װ . בלפװפריי א \ איבפררײװ , דא רפװ איר פזרי \ צופזיס \ ראװ אבאואװפוװ־גפלװ פאר רפװ ררי 8 י \
סװארװל ( יזלי — װפװװפװבפר, ) .
צ \ ליב רי פארװאליװפװ \ אי \ װןזװװ אױ װיבװיס , אז דאװ גפלװ גאל אוסוװפ \ צ \ א \ װ װאװ־פריפר .
* נאנסן ־ווי י 1 : • אר 1 םיליסעפער־׳יורה 20 גרא׳ון ■
אנאנםז־ז״טן — האלםן 6 ׳ • • אלטן .
זסדו עס 10/8 סת 32 * 1 , 8 ^ 828 ^ 8 ^ , " ז 81646 . ז 1,146 ״
5 ( 4 ־ עע ? ס . 6 . 39 . 0 • ? 6 ץלע * ן : 71 ־ 11 . 10
נ־׳זם אנגעװםענע םאנוםקרייםן ײערן ־ ״ זי־יהנעייהם א ? ן עס יוערם
נייו ■ װעגן < > < נעןירם ס״ז הארעםםאנדעגץ ■
יונאנאםענוט־םרייז אוי ( ■ יאר 1862 :
* יז יוילן : יאו - 10 ניא־ז׳ 4 ^ יאר — 6 גילדן .
אין אויםלאנדי . פאר״ניהםע ׳םםאםן׳ דדום־אסעריהע׳ * ־ץ־ישראל ■ דדום־
אםריקע , ענגלאנד — א יאו - 4 דאלאר׳ יאר — 2 דאלאר׳ א נוםעז־
10 סעגח
איז * עלגיע׳ • ראגהרייך , רוםעגיע׳ לעסלאנד׳ לימע , עסםריױ — א י # ר —
8 דאלאר • א ניסעו — 8 סענם -
. חחו * * ! * . 4 . 14 זנ ^ י — . 1 . [ * £
. , 10 * 1 ׳ווח ? , * או * 1 ו־גו ^ \ ב > - £ חוח־וי ^ חםס