לי 6 פ \ ־אריפז 6 1 ו ( זסו < ו \ ־ 26 4251 . )
: ייםט דאס , ם׳איז איצטער אויך ד ? ס אײגענפ . שטײען אדום
טיד אויםגעשטעצט די צעדיער־בויסע־ > * ון אייבען־ ױי א וױיט־ײ׳ויער
וז־ט ? אגנעצױנן . דער ■ נערוי׳פ פון ים יהוכזט צו סיד פון צװי׳םן ד־
בײםער . א האר׳רג־העד # יםט מיט זײן שטאדסז ׳ענאבא א־ן א בז־ם ,
װאם סויײןכט , זובט . װעדעם אונטע־ דעד װעדזזם־צעפרעםעכעד הארע ,
און פון ערנעץ — דעד טא־טא ; טא־טא־טא ; מאיטין־ב־קםן !
דער פ־נסטעדער תהוים , װאם האט ז־ך דעסאיט אויפנעעפנמ
צװ־שן מיר אױן דעם םא־דאט , װאם ה $ ט זיך אומנעקערט פון
קר־נ — דעד דאזיקער פיגסטעדער תהום עפנטיזיך װידער אויױ םאד
מ־ר ; איך וע אים א־ן מײן דניוןנ ער האט זײגע 6 ודות א״ין האמ
זײנע פאריא־נענע כחות .
אט , האט מען א־ן עקראן פאדט־ק נעמארט די נ׳־עסטע יזופט־
׳נז־ױ אין דער װעאט . ד־ מאדערנםטע קר־גש־ןז אוױי דער װעאט . א־ן
א געװ־םער יקעה ב־ן א־ך נעזעםן בײם ראד־א און נעהעדט װ • דער
הײנטיקעד , נ־׳עט־קריונער און גראבעיר מו־ל — אמע־י־קעם סײא —
האט א׳־־יננערעדט מון עקראן און דע־צ־ילט פאר די קינדער םון
ראנד ד־ נדויסע חידושים פון דעד נ״ער קריג׳ט־ך , װאם אונזער
• יאנד האט באװיזן אויסצובויען ; ״ז־ װעט קעינען צעשטעדן שסעט .
זי װעט קיענען אטאק־רן * נ־יפן . זי װעט קענען װאדפן א־דע טאד־
פעדן . . . אזוי פ־ן־׳נק קען ז־ מאנעוזדידן — זי װעט צע׳םטעדן און
א־־ין נ־יעט צע׳צטעידט װעיר ; . דאם איז דעד װונדער םון דעד צײט ;
א־ן דער ׳ט־ה איגט די נאונות פון אונזעד םאאק . . . "
ד־ ׳נ־ט־ם פון דעם , יװאס האט געדעוזט דודך ראדיא , איז געװען
הײזער־ק ; זײער ענ־ןןך אויר דעד ׳סמים םון יענעים םאאדאט , װאה
האט ז־ך אומנעקערט צו זײן מאמען פין ׳נ־אאכטפעאד , און אאץ ,
װאס א־ם איז דעסאאט נעאענן א־ן יז־נען — א־ז געװען דעד
מאמעס געבראטן הינדעאע . מער : יינזט , ײאס אין וױיכן אדט ב־ים
ח־נטע־־חאק , האבן איים געגד־מט שראפנעא־׳טםאיטע׳־ן . װײטער , איז
ער געקומען א ״נעטאעכער״ פון דא׳־טן . עד האט געהא & ט אויף
דער געטאעבק״ט , װאם װעט צום צוױיטן מאא פא׳־נעסען אאע .
אאע — ױכנ־אוךאאט צום ׳גזאאכטפעאד .
— טא־טא ; טאיטא־טא . . . מא׳נזין־ב־קםן פדויװן עחנעץ אוים
זײער ביח פאר דעד קומעכדיקער , ״ • נעטאעכער״ מאחסה . מײן נעמיט
: ידערט ביז צום שטו־ב .
— טוק־טוק ; טוק־שוק־טוק — א חאאיד & יקער פיקט אין א
פארפויאטן בו־ם , שאעפט װערעם פון דא־טן . ד־ נעזונטיע בײמער
א־ום הערן זיך איין .
און פון נא׳־ נ״טט װײט קומט דער אײביקעד נערויש פון די
נװאא־עס , װאם װערן ציעשאאגן אן זאמד ; יװערן צעשאאנן אן די
פעאזן דעדבײ . . .
־ * 4
— ועא חרבך תחיזז — מ־ט דעם איז דע־ מעגטש פאדשאאטן
נעװאו־ן .
? אדיפארויט
_ זײט 406 ₪₪₪ ! ₪₪₪ * ₪₪₪₪₪
פי״נט איעדן טאן , װאם א־ז נ־שט נעװען אױף יענשר־ז־־ט און נ־שט
פארנומען די נ־עטאעכקײט פ־ן ױער םאחמה .
— װאם * אא א־ך ד־ר א סך בראיען ? אט האבטו דיר אזא
מעשה — האט ער פון ױין נעאפנער צו מ־ר א־אפגעדעדט — אײנ־
מאױ ארויסנײענדיק איױט * ו < * ארש ; דעם שונאס פאוייציע , ביז איד
פאדק־ןוכן צו־װ־־ט און א פד־ט־ז א־ז מ־ר אנטקעגן געקומען . ־װ״םט
ראך , ׳וחזמפן איך ס״ן ? * ־יסץ , רוםן מיד דעם דײטש . נו , האט
מען זיך אנגעט־אפן און ארוסנענומע ; , כע־כע . האט מען זיך אײי״ -
געגעםן א־ינס אין אנדערן . געק־־קאט , גיעביםן , נעדיםן א״נער ד־עם
אנדערן . אט א־ז ער םיטן באיאנעט בײ ם־ר א־ן זײט און אט —
איך בײ א־ם . . . זיך געקײקאט , ביז מען האט זיך אדײנגעקײקאט אין
א נרוב ארײן . נ־שט קײן טיפע נרוב , : איד מ־ט װאםעד ביז א־נידער־
העאפט . דא ר״אט מ־ר אפנענאאטן : א־ך מיטן באיאנעט — אים א־ן
דער ז־בעטע־ ר־פ אד־ין , כע־בע . א ז־פץ האט עד נעטון און נ־שט
מעי־ . נו , אפנעטון , אבער ארו־ם קען מען ינישט . טא־מא ; טא־טא־
טא — די מאשין־ביקםן האגאען מיט קויאן . בום־םױי ! גראנאטן
װו־ען , םאאן און װערן צעדיםן . . . א־ן אזא צײט אינט מען װו סען
א־נכג א־ז $ בער , צ,ו אי׳דערוחות , נישט מײן אײנצ־קער פי־טץ , װאם
אינט אין נדוב מיט מ־ . ־ : אינט נאך אײנעד , שוין א צעפויאטער און
מײקט ו־ך א־ן װאםעד ; שטש־רעט מ־ט ד • צײן צו מ־ר , צו אאדע
רוחות . . . כע־בע , מאחמה א־ז םאהםה . באדארף מען טד־נקען אין אזא
שעה — טד־נקט מען װאפ סע מאנמ ז־ך . ; עזשאאקעט דאם װאםעד
פון נעבן זיך . ם׳װאםעד װאאט דיך געפםט ; װאאסט םון דעם נע־
קדאפ־דט , װען דו ס־ינקסט , כע־כע . װאאםט פון דעם או־פגעבאאזן
געװאדן װי א באיאאן און נעפאאצט . און איך — נא־נישט . נע־
זיסיאקזזט , געזשאאקעט און נאדנישט . אםיאו קײן ׳גרימעניש אין בויך
נישט נע׳האט . אט דאם א־ז די געסאעבקײט םון מאחמה , כע־בע . . .
— דו האםט זיך או־נגעדר״ט םון דעד מלחסה — האט ער
װידער צו מיר אדאטגעלאבט איראניש , — א סך װי דו האבן זיך
זוײננערעדט , אז זײ זענען נישט אין דער ריבטיקער עאטעד צו נײן
אין פואחםוז . הא , דו ב־םט אויך צו־אאט ; עװען צו ג״ן אין מלחמה ?
װען דער צװײטער רוף װעט זײן , װעאן שוין אונזערע ײננאעך קאיגער
זײן ; װעאן אסיאו אונדעדע עאטע׳־ע אויך קאיגער זײן . װען דעד
צװײטעד רװי וועט קומען — דאס נאנצע אמעדיקאנעד פאאקי װעט
זיך אאזן אויף דעסראז־קן רוף - דעדװײאע , צו דעד םאמען . . .
עך , א הינדעאע מיט ױיך בדאט זייך שוין איװדאױ קיינעד , ק״נעד
קען נ־־שט אזוי בראטן א ה־נדעאע און מאכן אזא ױיך צום באכיםן ,
וױ כי־ת ם * מע . . .
אדו־ א־ז ער אנטשיאפן נעװאי־ן מ־טן פנים ארויף ז * ון מיטן
ברײסן שכזײכא ארום ז״ן שװערן מו־א .
3 .
צו זאנן , אז ראם , , װאס ער האט זיך איבער סיד געאײנט אין
זײן אנסון האט בײ מיר דעם שאאף צונענוםען ? צו זאנן , אל דעד
צײכן םון ױין שט־װא , װאם איז נעיבאיבן אויף מײן וױיםן א״אעך —
ראס האט בײ מיר דעם שיאיף צוגענומעין יענע נאכט ?
ם $ ר ' ס ש װ $ ר ץ
ביי די פאלהם־הװאלן
ןיידיטי סימאם - ער אי \ א \ ז < װי ? ט א \ \ אי \ אײראפע . )
סוף באאאננען כמעט אאע ײדישע קינדעד צו אמעד־ק׳ג אטעדיקע ,
נישט גאר װאס זי אמעריקאניזידס ר • קינדער , קאד זי דײסס זיי
טיט דער צײט אװעק < * ון אלץ , פזן דער ײדישסר קואסוד א < ן אסיאו
פון זײעדע נאעגטסטע , — סון זײערע עאטערן . ס׳איז נישס מענאעך
ז־ך פאראףשטעאן , אז קינדער א־ן אײראפע זאאן זיך שעמען םיט
זײעדע עאטערן . אין אמעדיקע איז עס קיין ניה * ם נ־שט . דארט האט
זיך באשאפן א װאדט , װאם כאדאקטעדיזירט דעם ״רדד־אדץ״ םאר
עימע־ן . דעד טאסע װעחט באטיטאס אקס דעד ״אאד מען״ < רעד
אאטער מאן ( און ד • סאמע — אאס די ״אאד ומסעין״ ( ד־ אאסע פרוי ) ,
און מיס אט דעמ אױםורוק פאגוצן זיד ימ־אד ד • קינדער * ון אימי־
נדאנטן . דער אימינראכט װעט ינ־שט זאנן : מײן םאטער ארעד מוטעד ,
דע׳״ זוכטערשײד צװ׳שן די ״דן אין אגיעדיקע און די ײדן אין
איײאפע > י זײער א נדו־םער . ידער אסעריקאנעד ײד אעכס צײט־
וױיאיק , און דעו־ ײד פון אײדאפע שטרעבט צו א דו־עודזאםטיקן
אעבןי
דער ייו איז אסעד־קע , סון ערשטן סאכ פון זײן אנקומען אין
; אאדענעם אאיד , אטעמט אײן די אסעריקאינעד אוטס , װאם פאדסאנט
א־ן זיך רעמ גאאד - באציא , װעאכעד באפעסמיקט זייך אין יעדן צעא
םון מענטשן ; ון סדײבט אים מיטא דינאמישעד קדאפט צו דעם
אוםענדאעכן ציא : בחנעם־ב־זנעס , קויפךפאדקויםן , — בויען םאד
ױך און דןו - י בײ אוסד־חמט אייעבו־ען אטעדיקע . דערציען קינדער
פאך דך א־ן זײ אוםז־יחןקט דעדדיען פאר אמעריקע . ודיא םוף כא