* ״זטזגסמק 4 ) 9 [ ק 0
( £ 0 ) > € 23 ץ ? 13 > 152 € 20 ( |
( 451 ) 52 זא ז 6 ) 816 1526 ז 5 ז 6 ) נ ^ 1 ־״ * 50 • " * * ס
. 10/8 סת 682 ׳ 1 . 63 \ 823 ז 3 ז 1 \ , * * ז 151616 826 וז 3 ז 16 וע״ : ! ג ^ ז ^ פעוזמז ^ 1 ! גס ^ גזפז 65 ־ 11 > \ (
אױ הײנטיהז נומער :
דעד א״עהלאנטעד — ט . גזירוזר
דאם = יר , װ״ם כ׳האב אהאדשט איבערנעלײ : ט :
ד״ד א . ׳עטיאכיאנפ ״אײב און אעבן״ — ר״ד ב טאבאר
ד . יעניאו־ם האנצעדט אין װאדיגעװעד םיא־ארמאניע — הטוטג
א־ן פאװיאיאן־טעאמע־ — ריגוזטנז
פון װא־ צו מא־ ( איטע־אס — און הו־מיר , טעאטע־ און הונם־ )
בירדעד , א : א : ם ; .
פאדביי און צו דע־ זאך — א . ויסייג
צװײ יעדעס װענן וז . ד . נאמבעד : — ד״ר װיראל װײנטרסי
־אמ , ־ פא־ דע־ דעהעבדע־זאצ־ע פ • ; ײדי׳ט א • ; ־אט : ־
פא־באנד — וזגטװז אװגטו
־ ■ ־ < ־ פון אײטאײפע :
יםע : ה און פד״א • : ; ; א־מפדאוױזאצ־ע ; א־ן פעאד ; טא ; ץ
אויפן װאאהן ; זײן פד־אי : ; ; ז - ; ; ע : ד־הע ; עיצפע : םטעד —
איצי ? גזאגגטי
¥מסא 5 נשא־די/זוו ^ ם ^ ום
£ 60 ^ סד 1 £ ^ סז ק¥ז ¥ * וסא
164 א ^ 0 א £ / 52 2 \ < 1¥011 א
1 *
אם * 4 סס & צגפ חםורזא ^ צזמ
) א 1 £ ? £ < 3 1 £ א ? 1 £ ^ 3
£ א * * * > * ט £ * 0 £ 31003 * * / #
* * * * * * * *
אינשער דער רעיאמציע פוז ז ל מד ר ײ ז ע ז
װעדט באד״םעדט מיט א רײ נײע אפטײאוננען אין דער ׳אטרע־
בונג אײעהצועטעאן דעם דאזיהן א״נציהארמיהן א׳־ואז פון
דע־ עדנםטעדעד ״דיעעד נעזעאשאפטאעכהײס אאס א צענ־
טדאאן אדנאן פאד אאע אהטועאע פדאבאעמען םון דעם ײדיען
אעבן אין דעד ״דישער הואטור .
יעדעד ײדיעעד ערנםטעדעד אעזער , נעזעא׳אאפטאעבעד
און הואטוד־טוער ; יעדער ײדישעד אײעכזאא , ביבאיאטעה , נע־
זעאשאפטאעכע אינםטיטוציע האט א אינטעדעם דורך דעם
״װיאנעד טאנ״ צו שטעאן זיך אין האנטאהט םימ די העםםעד
פאר האנםטרוהטיװעד ארבעט אין דער ײדישער םביבה .
פדײז 3 ניאדן א חודש , א־ן אויםאאנד 1 דאאאר םאר 2 חדשים .
. סזאן , 11 ^ \ , ״ססיד מ £ א . 11 / ״ \ ״
צו אונזערע לעזער ;
גזיבו \ \ זײגמיס \ \ \ גזג \ ר פ \ ין < \ גזיר די אבא \ גװמ \ , \ \ אגז
א \ יגזגעט \ ריב \ רי ״ריגז . בלעגזטרײ גזיגז רטר בינטר ג״גגוגזיע
ױבה ר & זעבפעלר
באשערטע זאכן
\ ז ט 9 סו 6
ו
עם זענעז דערשינעז
די ערשכע צװײ ביכער
יי י ײוישעו ענס 7 _ 98 ע . ױ 7
באאדבעט פ י ז ל־ ■ פיעםי־ושהז )
די ב־בעד אנטהאאטן אן אוצ־ םון װיםן א־בעד ״דישער גע־
ש־םטע , דעאינ־ע , פ־יאםאפ־ע , הואמוד , אעבנם־באשד״בוננען םון
ײדישע גדוא־ם , דבנים , פיאאםאפ ; , שד־פטשטעאע־ װיםנ־
שאפטם־מענעד , אויפהאעדוננען איבעד ספר - ם , ביםעד און א־ז
באאע־נד פא־ יעדן ■ ײד־שן אעזע־ און אעזעדין . אין די ביכעד
הומען א־ײן צוױשן אנדעדע אזעאםע װיבטיהע אפהאנדאוננען
א־בע־ דעד נעשיכטע פון ײדן אין םאאודשע אענדעד
( אוה־אינע ) , אוננאדן , אימאאיען . א אפהאנדאוננ איבעד דעכ
פ־־אםאפישן תנך־פפד ״אױב״ . ד • פדאנע פון ״השאדת
הנפש״ ( ״אופשטעדבאעםה״ט פון נשפה״ ) , ״אומענדאעכהײט״
( אין םוףי ) , דאם פע־המידד־הע פדאביעם פון פראװאהאטאד־
־עװאאוצ - אנעד ״אזעף״ , און פיא פיא אנדערע .
די ביםע־ אנט־לאאטן צו 320 שפאאטן און האסטן צו 4 זאאטעכ .
פאד אויםאאנד צו 0 . 50 דאאאר .
מיט באשמעאוננען זיך װענדן צו
. 8 ^ זאזםס ^ דס , \ ׳/ * \ \ / 52 מ \ ׳/ * \ , ׳ • ' דאןג/א״
אדרעם פאד נעאט :
. 23260 . ס > ן . ק ״ ! * א - ־ד ! * . ״ ס ) \ \ ״ךס 1 א/ \ \ \ ׳ ¥0 ) \ \
א מתנה פאר אובזערע אבאנעבטן
די אבאנע . טן פון די ״איטערארישע באעטעד״ האנען באהומען אין אויױ פון חודש דעצעםבעד ביכעד־פרעםיעם צו זײעד א ביאיהן
םדײז . די , װאם שרײבן אוים ביםער פאד 10 גיאדן , באהומען די ביכער פרײ םון פאדטא . די פדײזן זענען נאד םאר טוומנים , אויף נאכנאטע
שיהן ט־ד נישט . פון די פרײזן נײט הײן ראבאט נישט אדאפ . םאר אויםאאנד װערט צונע׳־עכנט ד • פאדטא .
די רשימה איז אפגעדרוקט אין די , ליט׳ ביװעטער־ נום . ס 5 אוז 51
אדרעם : םאר נעאט ( אין פויאן ) : פ . ה . א . 639 . 8 . במ , 10 . זא 632110 < ! , ״ • 816161 פבפת & ־נפ ! ! ׳ ! ״
אנאנסן - פרייז : פ > זר 1 םיליטעפער־׳סורה 20 גרא׳גו •
אגאנםן־ז״םז — האלםן 0 יגפאלפן .
אדרעס : 8 10 סמ € 82 ו ! , 8 ׳װ * 32 תפ ' \ \ , " • 816161 . 1161 < ] ״
םאר געאמ . 6 . 39 . 0 • ? םעלעפ * ן : 11 . 10 - 71
; י׳גם אנגעגוסענע םאנוסהריסן װערן ני׳פם * וריהגע׳ייק ■
< ין עס װעוש גי׳ו ■ װעגן זײ געוירפ שײן 9 > רעספאנחוס 4
ניינסער יאונאננ
אנאגאםעגפרור״ * * וין ■ יאר 1862 :
אין פוילן ( םים דער ביכער־ורעםיע ) : 4 \ יאר — 10 גילוץ .
( אן דער ביכער־פרעטיע ) : % יאר — 6 גילדן .
אין ווזיסלאנד ( םים דער ביכער־פרעםיע ) : יאר — 2 דאלאו־ץ
( או דעד ביכער־םדעםיל ) : 4 ל יאר — 1 דאלאר •
. * : 11 ^ 060 ! . 8 — . 6614 ( 16 ל . 0 ^ 1
!
׳ ״ ' * י > ואז * ב ) 611 נ 6 ) \ \ 1 ס - 8 1114 ת * 1 עךזי ]