74
שני ספרים נפתחים : א ' ספר פרקי היכלות ♦ " ב ) צוואת נפתלי בן
יעקב לבניו יוצאים לאור בראשונה מתוך כתב יד עתיס ע״י : * חברת
מוציאי לאור כתבי יד הקדמונים ובראשם הרב ד שלמה אהרן
ווערטהיימער
( PIEKE HECHALOT u . Testament Naphtali ’ s edirt von Sal . Ahr . Wert -
heimer ) Jerusalem 1889 . 13 Bl .
[ Auf das Verhältnis des hier edirten Hechalot - Textes zu den anderen
Recensionen kommen wir noch an anderer Stelle zurück . Das ״ Testament
Naphtali ’ s “ , das in die Klasse der kleinen Midraschim gehört und sich in
mehreren Handschriften erhalten hat ( s . Carmoly revue or . I , 188 , Stein -
Schneider jewish litterature p . 281 N . 89 ) , liegt hier zum erstenmale gedruckt
vor . Wahrscheinlich sollen in demselben die ״ lieblichen Reden “ ( Gen . 49 , 21 )
dargeboten werden . Der Verf . verkennt die Bedeutung des Wortes קברניט
und macht aus dem Steuermann ein Steuerruder 1 יעקב אבינו תפס שני
13 ) הקברניטין ברי לישר את הספינה a ) . In der Darstellung der Functionen
körperlicher Organe ( s . Sachs היונה P • 47 ) steht für קורקבן oder המסס hier
קיבתו ״ 0 קצתו ) • Für דדים ( Berach . 10 a ) wird hier 13 b נמולין טובין gesetzt .
Von eigentümlichen Ausdrucksweisen sind erwähnenswert : שמח ונתן קילה
12 ) והעלה הודייה b ) ולא פירנס יוסף הספינה כמאמר אכיו כאלוף יהודה
13 a ) משחת ( Verderbniss das . ) . Im Anfangssatze ויהי כאשר זקן נפתלי
ובא גם בגבורות ועבר משפט שוא ( ? ) מות ויחל לצוות♦ • ♦ ist ein
Passus nicht ganz klar . Zu emendiren sind 12 b Z 7 יטעה h יעשה
13a z . 6 האניה • 1 האמה z . 17 והיו זולגות f > ותי ' ולגר • Die wiederholte
Mahnung , sich nicht den Josephiden anzuschliessen , spricht für eine anti ־
samaritanische Tendenz . ]
קובץ על יר Sammelband kleiner Beiträge aus Handschriften , mitge -
tlieilt von Neubauer , Halberstam und Berliner , Jahrgang IV , Ber -
lin , 1888 ( Verlag Mekize Nirdamin ) 74 u . 40 S .
[ In Neubauers vortrefflicher Sammlung von Doeumenten über die zehn
Stämme sind die Berichte aus Jerusalem p . 25 ff . von besonderem Interesse .
Der p . II f . edirte Brief an den Pabst erschien auch in der 1519 in Konstantinopel
gedruckten Collection . * ) P . 26 Z . 2 v . u . f . התן עסןן vielt . h יהתל עמנו P • 29
Z . 18 1 . ♦ מגדלים בנוים • Von Israels Briefen ist der zweite p . 30 ff . , wie sich
aus dem Inhalte ergiebt , früheren Datums als der erste ( p . 25 ff . ) ; die in
beiden erwähnten Persönlichkeiten sind zumeist schon aus dem Reisebe -
* ) Nach einer handschriftl . Notiz Carmolys enthält dieselbe folgende 18 Pieren
1 • לוי . 2 ספר בן מירא p ארבעה ועשרים רברים המעכבין . 3 מעשה שאירע לר ' יהושע
את התשובה ( » • Jb . 2,126 ff . ) 4 . אלו ימים שמנענין . 5 עשר איתות באות לעולם קורם הקץ
עוה״ב p שבעה דברים . ז מדרש מגלת אסתר • 6 ( שמתענין ) בהם ומלבטח לו שהוא
עבירות שאע״פי שישוב בתשובה לא יינקה . 8 מעכבים את התפלה שלא תקובל
טופס הכתב . 10 זה מעשה תורה שנאמר על ירי רבינו הקרוש ז״ל • 9 מייסורין
מעשה • 12 הריגת עשו ע״י חושים בן דן • 11 ששלח פרישטי יואן לפופיור ברומא
מעשיות שבתלמוד . 14 ספר אלדד הדני . 13 מאברהם אבינו ע״ה ( wain - sch . die
Sammlung 11 . Nissim ’ s ) 15 . ארחית . 8 ! ספר טוביה • 17 מדרש ויושע • 16 ספר זרובבל
חיים