ג׳ גד- ;-■»*ד 1 י
HevWs-eArdm von Vtier Rabtnncr intest
1
Apeiter Iahrgaog.
k«»t, 21. Juni
sr». t 5 .
KntMit J04e■ FreH«f. Haa !«nyli« faa VerUta-Cta^tlri LoopoMoteM,
— Pr*MMieratlMM-Prei•: 9 h|U| 9 ».»
■* *• Mb., Ml Mv+m*tm nii 0 Rki: hI W
«rtrtehiead« l(ur tl«lllH 1 p«l-Mlkf
H, 1. Modi, b •Da M,ch»«IHW^o
11 IT. — FH iMaroto vM 9 » ■wMnl
att SO Nb. bneliMt — IN• Jd•«■•! M
Nb.
so ■«! •יי
V^v ־-'
יי
>.׳ a#
"kM
. ';׳*»»»
BAVJB SAL 0 MBNS, X^um.
Srd. 1801, Lord»Mayor v- Leiche» t. I. iwü.