ד
0 ' — r —
םוי * ו סיר ויעבירו וגי׳ ויסיר סיחייב חולדה רהא לא נלמד ife הויאה מסיק m ב
61 החולדה לא « ־יד להיות בסיכן . וקיל .
ס * י *
כסה־׳ » ‘ ) ארם הראיון אסור לאסל ביר הם מדבר נאמר להם יאסל באר תאה .
וסגיין ידגים אינם « ־יכין יחישה דכתיב האח חורת הבהמה והעוף הפיל תים מיהם
ובו׳ יחסיה היאך חליא האי קוייא ומניין וכר סכה דאנור אסור לאכול ביר תאיה .
ואסר אריגי מורי הגאון גי * י לתרץ דאיח א בחולין רף ב * ז תים אינם « ריבים עמסה
דכחיב ה 8 אן ובקר ייחס להם ואם את כל רגי לים יאסף להם מיסע רבאסייה בעלמא
סגיא ומקיה הגמרא אלא מעתה ויאסיו את ומליו הכי נסי חזויות אין יריבות יחיה .
וסיגי לעולם אסייה סיסע גסי שראשה ויאגי התם רכוויג כיה תחילה יהי מר ואוק
p אסיסה סדסיני הקרא ולא כתב « חי׳סה כבתחילה אלי ודאי רבאסייה בעלמא מגיא .
והרנידם מעתיק הך דגים אין יריבים י 6 שה רכחיב היין ובקר • יחם להם בו׳ וגם
ויבים אתם יריבין יהימה רבתיב גבי ייעיה הגכיא ויאםיי את החסיל מימע אסייה '
בעלמא . ולוקיה עליוי ) הכסף סיגה רהא לסי האמת קיימא לן ראסייה מיסע נסי יחישה
רק יאגי חתם רסיני הקרא בלייניה וליישת הרסב׳ם קיייח הגמרא אלא מעתה דאססו
אח חיליו במקומה עומדת ונראה לתרץ רבהולין קי ת קאסר כמדבר מתר להן ביר
נחירה ונקיי הגמרא והכתיב היאן ובקר ייחס להם וסיגי נחירת ! וו היא יחי מת ן .
אם p קאסר הגמרא יסיח כילמא לדידן ראית לגו אזיסח אם p כל מקום ינאסר
אסיפה לאו יחישה חיא אלא אסיפה בעלמא אכל נבי בגי מדבר רמה להם ביר נהירה
ועאן ובקר • יחם להם רקרא לאו דזקא אלא נחירחן ע היא יחישתן אם p אסיפה סיסע
נבו ימסד • מינו ימסה ילדים אס p קאסר הגמרא יסיר רכילסא נכי יליו דאו היה
להם ביר נחירה אס p אסייר . םיסע יחישה « להם דהיינו נמרה אכל נכי דנים
דכחיב ימסד . ואחד , p אסיפה ובאמת לא מה להם או אלא ביר נחירה ואסילו הכי
כחיב אסייר . מימע דנאסיסר . כעלסא שגי ולעולם ביאר דברים מפא רכחיב אמסה סתם
לאו יחישה הוא רק אנוסה בעלמא הה בדוד ברבת הרמבים . וזהו דווקא אי אסיח מדבי
עקיבא רכיר נחירה הותר להם במרבד . אס p קאקר רירסכ׳ם יסיר אכל אי אמות
כו & י ייסעאל דמביךא ליה • ביר תאה נאסרה לחם וביר נחייה נבר * » נורו להו לא
יסלין לומד p דטכה נחירה סיסע דנים אין » ריבים ימסה . וסיתא אתי יסיר הסדרי
דלולי . וח לא מה יכול להקיוח ms לן דרגים אן ■ ריבים ימסה , דגובל לומר טבח
הסק ייהס להם ? גיל אכל היחא דאסר ביר תאור . נאסר להם ולא איתרו להו נם p
כיד נמרה ס״י אם p לא יבולים לומר סכה תים יאסף להם יראם p קיר . קוייח
הנסרא אלא מעתה אם p כססה נסיך קיה א רגיס * ריבים ימשו . או ולשות אגם,־
. צי״יבים יחישה . וסיני דכחיב וואת תורת ובו׳ ורוק .
* ) אץ p u no b pr » b < rba איג 1 m mwi « b b « i * 3Mi Sf • ו m י •
mm im m rnrnm » nm * mm וי • ווא * י * * « יו • דוד • ■ נוץ רו « ■ יזו • י » בורך * mm ■ א « 1
4 . » . MN » NMb M » b » M « I
* > « ר NM , nmn imia a * am « ו « 0 » . « .