\
חלק עברי . "
ת ח ש י ם מסחור r ■ יהונתן * ft nm a r מ״ל״ > .
בסדר׳ ■ רבה בסטר . מקרב nro לסות אסר להקחמ סמך הי * מייני מם im מסיים
אסר לו המם קובל עליך נדד י « א בת קיל לא קם כססה , 1 ח 0 וד . 6 זרץ . רבלאו הכי
■ חך להבין חמובח הק׳ ב׳ ה׳ היום קיבל עליך סד . היה ליום ^ ןבול על טח ? ומייד
לוסר דאיתא מסר * את 00 * ר . יםיך אסלא סלפד מחק׳ ב׳ ה׳ נמלים מנותיהם מל
« ריקים סמם ליום דהיינו נמה מנולד־מ׳ באדר וסת ם׳ בארד ואם p זך . הוי " סענת
המם מסת בו נמה rrran ואסר החדל ולא נולד בו נמה ולא היה לי מסתה בו נס p לא
' ימח בו מיהיה לי « ער בו . אך קמה סה איכפת ליה ליום הא איתא מסר׳ מם מסת
בו ■ ריק נולד בו « ריק אחר לכך אסר kt בת׳־קול לא קם כסמה ראף על סי שיהיה
« ריק לא יהיה כבמה . ורוק היסיב . <
« *
׳ * *
׳ בגסרא מבת ( קי « ו׳ ע׳ ב׳ ) : סכרי זריקה תולדה יהמאח היא התמה גופא היבא
כתיבא אסר ך׳ מהגן ראסר קרא וימו סשד ^ ומזיי־ו קול בסחנה ובו׳ . סקשים העולם
איך תליא זד . בזר . רקאסר זריקה חולדה והמאה , רבלא זה ה־י ליה לחקמות , הונאה
היסו כחיבא ? ואסרה הבי בתוספות סקמים סאי פריך ’ המאה היבא כחיכא הלא סנא
נם ק המאה בסלאכת הנמק הומסת קרמים ובל סאי דמדנו ממנן הוי סלאבה לענק
שבח עיין מם סד . מתירנו . אך < מ לוסר חהו כוונת הנמ/לוזדאי ידע הנסי רימ לוסר
' ב קו מי ח תוספות הניל רק רקמה לנסי אם p לא ליהוי זי־יקה תולדה דידיה ררש * י פירש
על הנמנה דממיהין הקרמים אכל לא זורקין פירש ומיי : דלא זורקין נושום סס־ הקרמים
א 4 ל בירומלסי איחא נועם ספום ביומן קרשים . ולפי הירזמלשי כל סר ■ . רכימיב זריקה לא
היה בנמק משום ביזלן ואם p כיון רלא מינו כלל חזיה בנמק אם p לא היה
לסיוזמב בלל זריקה תולרה דהתאר . דתו 6 ־ה לא הוי אלא דהוי בנמק רק רלא חמיבא
אבל סאי רלא היה בנמק כלל לא סקרי אפילו חולדה . בשלסא לפיסת ומיי רפירש
הטעם נמוס כבד הקרשים התירו להעלות הגושים על הענלות אבל להוריד המ יכז׳לין
לזרוק והיה וריקה במשכן . אכל ססתסא סעסא הירושלמי אסת . תהו כמות הנסרא סכרי
זריקה * וולדה ההומור . המאה נושא היבא בתיסא דאי סקרפיח nwvn סמום ח מ 6 ר .
קמה ל * לא זודקק ועל כחתך « חך לוסר כסעם הירומלנד סמוס « זמן קרשים ומם p
קשה לא היה לסידמב וחקה ל תו לד ה ועל ודי מפיר סמני דחמאה לא נלמד ססמכן רק
* ) ויוו m ואיו arao pny ft ■ י an • tfb • mm ■ a n » m ntln י ' * וסע . nana
7p H • * דיי • יי ■ עי ג • • ■ נ ע * ,יי חייניו ■ ע׳ע פץ ועץ tfm mro irnnpa • — א ו ייי « ו
^ ייייי ויוזי יחו גיץ » • וי ■ יין m דיוי . — W ■ ! ע״ייק .