ף
אנשי
ה מ א ס
b ש נ ת
ה ת ק מ ו
כולל-' שיריס ומכתבים!
אי 8 ר נאספו ונר,ב$ו יחד עיר 1 ידי
חברת דורשי לשון עבר
בקעניגסבערג.
קעגיגססגת עזנת תק״מ״ו
נדפס בניע המדפיס דניאל קריסטאף קאנטר
בדפיסו ובאזעמע החברה •