Page
Metz, No. 13. 34. 38. 39. 42.
Paris, No. 3. 4. 9. 10. II. 13. 18. 22. 25. 26. 27. 32.
33. 34. 39. 40. 42. 48. 49. 52.
Großbritannien und Irland.
London, No. 4. 7. 8. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21.
24. 25. 26. 27. 29. 34. 37. 42. 47. 48. 52.
Birmingham, No. 48.
Indien.
London, No. 2. 4.
Italien.
Mantua, No. 30.
Piemont, No. 30.
Rom, No. 44.
Toskana, No. 29.
Verona, No. 20.
Kleinasien.
Brilon, No. 37.
Hamburg, No. 37.
Magdeburg, No. 37.
Smyrna, No. 36.
Korfu, No. 13.
Krakau.
Krakau, No. 4. 5. 6. 12. 13, 13.
Niederlaud e.
Amsterdam, No. 43. 51.
Arnheim, No. 33.
Haag, No. 1. 5.
Mastricht, No. 14. 28. 32.
Nordamerika.
Boston, No. 2.
Charlestown, No. 22.
Oesterreich.
Arad, No. 7. 12. 17. 35.
Böhmen, No. 39.
Brody, No. 8. 17. "
DabaS, No. 46.
Groß-Canischa, No. 17.
Groß-Wardein, No. 7. 9, 48. 32.
Iungbunzlau, No. 12.
Ketschkemet, No. 36.
Kittsee, No. 33.
Körmend, No. 35.
Mailand, No. 9. 20.
Oberungarn, No. 6.
Oestreich, No. 46.
Pa l o ta, No. 9.
Papa, No. 18. 35. 48.
Pesth, No. 1. 9. 13. 24. 43. 50.
Prag, No. 10. 12. 17, 21. 35. 36. 37. 40.
Preßburg, No. 26.
Sr. Nicolau, No. 8.
Raab, No. 50.
Ungarn, No. 8. 19. 37. 41.
Venedig, No. 9.
Wien, No. 52.
Palästina.
Ierusalem, No. 6.
Magdeburg, No. 52.
Portugal.
Portugal, No. 48.
Preußen.
An klam, No. 45. 47.
Berlin, No. 1. 3. 5. 7. 8. 9. 12. 14. 17. 19. 20. 21. 22.
26. 34. 37. 40. 41. 42. 44. 43. 49.
i Bonn, No. 7. 11.
j Breslau, No. 14. 22. 25. 36. 39. 40. 41. 42. 43. 47. 52.
1 Brilon, No. 3. 11. 51.
Bromberg, No. 7. 12. 19.
Danzig, No. 17. 18. 19.
Düsse ldorf, No. 20.
Frlehne, No. 13.
j Glogau, No. 19.
Halberstadt, No. 19. 46.
! Henneberg, No. 49.
j Königsberg, No. 17.
I Leipzig, No. 14. 15.
j Magdeburg, No. 1. 5. 9. 10. II. 14. 17. 22. 29, 32.
38. 41. 42. 46. 51. 52.
Minden, No. 50.
Mühlhausen, No. 36.
N e u k i rch e n , No. 29.
j Neustadt, No. 43,
| Niederrhein, No. 24.
, Nordhausen, No. 42.
Oberschlesien, No. 21.
1 Oder, No. 46.
' Pleß, No. 21.
Posen, No. 17.
i Preußen, No. 42. 45.
R a t i b o r, No. 10.
Saarbrücken, Na. 18.
Schlesien, No. 5. 48. 50.
; Schn eidemühl, No. 51.
; Schubin, No. 43.
! Schwerin, No. 19.
j S prot ta u, No. 17.
- Stettin, No. 13. 33. 43. 52.
Strzelno, No. 34.
Trier, No. 15. 37.
i Westpre uße n, No. 11.
« Wöllstein, No. 9. 26.
I Zülz, No. 48.
Rußland und Poker.
; Berlin, No. 44.
: Czenst o chau, No. 40.
j Kurland, No. 38,
Leipzig, No. 3.
; Lublin, No. 2. 14
j Mitau, No. 9.
>. Polen, No. 22.
' St. Petersburg, No. L 28.