Seite
3 * 3 {ק 0
1%111 ( 023 /־ 1 11132020113
( 410 ) 11 זא * 816161 1826 * 1 * 8 * 1161 ^ 1 ־** 50 0# • 0
א/)){ ^״■ 87 ^ 1 3 אל 823 ־ 31 ?\ ,״ 61 * 816 61-311820 * 13 ״ : 1 { 3£ ־[* 111113 ת 1 * 3 1 1 { 13110 ) 6 ־! 68 * 1 ^^
ה ו נ ו מ ע ר :
א. םאסבעדנ (זוו זיעע אויפטריטן איז ור>>ױעע) — ה(ז 1 (ןר $5 ז\
ביאדעו־ םון — 1 זא 1 (\ ?אץ
דעד בתיה רוביז־םאנצערט — ה. ?—\
טעז דארף יטאפן אז איבעדװאנדערוננם־קונסמיאו-ס׳שטערוננ
םאר דעד ט־אזו-כץ — ופװרי !(ולבוורג
בריײ איז רעדאימיע פון — ו. ?אלװאואוױװעו, זלװ\ רײו<ו\
םון דער וױזלט־ליטש־אטוד
פון װאך צו װאך (?יטעךאסוור און קולטור, טעאטער איז קונםמ)
ביאדער, אנאנםן.
אין ה ײ נ ט י
ארבעטעד און פאלסםמענט׳ט — לייבוש לבוזרער
אויף א םאר׳סטעאוננ אינם ער׳סטן ציגײנער־טעאטעד —
ש. י. ראבוא\
װאליןנם ה״נטערן װאלד (פאעטע) — ה. לײוױג
זפות־אבות (םונם ה״נטצײטיקן םאװעטי׳ס; שטײגעד) —
ב. װװברדאװװ?'
באדענהט זיך (צום ברידער־סאמף אין דעד יידיש־
אדטיםטישער טשפחה אין װאר׳סע) — ו. װײויל
קענן נאציאנאליםטײנזעד פאעזיע און פוילז ליבעדאליזם
(אויםצונ) — װ. וןאװבופוװײו
£ע;טזס (, 8161 ו^ח 874
רזשטסק וסיחגז^ססס 2 £זרםוטמנ
*וח^ױקטוזסס ^וו״ז *
\ 0 ^ו 5 \ז .
^׳* 3 ח 0 ^ 1 -\וב> 010 *װ
._וסז 5 וח £18 זסי< ראי׳ 52 א) 3 י
2 ס 6 ס ₪ו 1 י 1 ו ₪11 י 111
ר*יז 2 סק ןןץוויןייןיןא
ייזצח^סס ^ייגײיייב
* 1 * 0008
: 0£ ^י 4410
פארזיכט־קז
ביבליאטעקז און קויפער פון ײדישז בוןו
יאגט זיך ני׳סט נאך םוילע , װציאװז״ םון בלוטרשטע ״ביליקע״
רשיסות!
סויםט ביבעד בײ םאראוװװארװלװכװ םאז־לאנן.
מאכט אײערע באשטעלוננען נאר דורך ״?ולװ־בוג״.
פאדערט דעם נאר־װאם דערשינענעם יזאטאלאג!
וײװװזו און בגוװװװ ביכער — נרעםטע הנחות!
מיט באשטעלונגען זיך װענדן:
װולװ־בוג, װארטװ, ואלװװ 9 י 2 א. װ. 9 . א. 6538 .
9 אאװ. ביבװג־לאגװר ״װולװ־בוגי־, װארװזװ
ערשט דערשינען:
ײדיש־שפאנישער איז שפאניש ״ יידישער
װעדטערבדך
םון באװוםטן םיצאלאג י■ ל• װיואעור.
םרײז נעבונדן — 17.80 גילדן.
זיך װעניז:
, 23 1 )[׳װ 316 א < 3 ׳װ 523 ־ 31 ז \\ ,״ 811011 -* 1 ו 1 ^״
. 6533 . 0 .£ .?
אנאנםן- 8 רייז: פאר 1 םיליםעטער־׳װורח 30 גר*י
*נאנםן־זײםן — חאלםז 8 ׳#•*לםז•
אררעם; 10/8 8632110 , 3 ׳װ 823 ־ 31 ^ ,'? 6 * 816 .ז 6 * 1 ו 1 ,
פאר 98-58 . 0 .£! .? טעלע*אן: 71 ה 11-10 :
ני׳פם אנגענוםענע םאנוטקריוסן װעז־ן נ״ווס זנוריקנע׳ויקם און עם ו עײ |
ני׳ג: װעגן וײ נעוירם ק״ן ק*רעסו*נרענץ■
ניינםער יארנאננ
אבאנאםענם־*רײו *ויף יאר 1982 :
איז •וילן: יאו- 10 גילז־ן׳ 4 ל יאר — 5 גילדן•
אין אויםלאנד: *ארײניקםע שםאםן׳ דרום־אםעריקע• *־ץ־ישראל• דרוס־
אפריקע, ענגלאגד — א יאר — 4 דאלאר׳ % יאר — 2 דאלאר׳ א נוםער
10 םענם-
אין נעלניעי ■ראנקר״ך, רוםעניע׳ לעםלאנד׳ ליםע, עסםר״ד — א יאר—
8 דאלאר׳ א נוםער — 8 םענם׳
*ת 1 ז 8.10601 . 1 ד{¥\ — .* 1 •* { 1.1.116 ) 16
. 10 31613 ? , 3 ^ 31323 ^ , €2 מר 6 ס 011 { ¥6 \ 8-01 13 ת־ז 3 זן 1 ױז<ץ