Seite
*״זטזגסמק 4 ) 9 [ק 0
( £0 )> €23 ץ? 13 > 152€20 (|
( 451 ) 52 זא ז 6 ) 816 1526 ז 5 ז 6 )נ^ 1 ־״* 50 •"**ס
. 10/8 סת 682 ׳ 1 . 63 \ 823 ז 3 ז 1 \ ,**ז 151616 826 וז 3 ז 16 וע״ :!ג^ז^פעוזמז^ 1 !גס^גזפז 65 ־ 11 >\(
אױ הײנטיהז נומער:
דעד א״עהלאנטעד — ט. גזירוזר
דאם =יר, װ״ם כ׳האב אהאדשט איבערנעלײ:ט:
ד״ד א. ׳עטיאכיאנפ ״אײב און אעבן״ — ר״ד ב טאבאר
ד. יעניאו־ם האנצעדט אין װאדיגעװעד םיא־ארמאניע — הטוטג
א־ן פאװיאיאן־טעאמע־ — ריגוזטנז
פון װא־ צו מא־ (איטע־אס— און הו־מיר, טעאטע־ און הונם־)
בירדעד, א:א:ם;.
פאדביי און צו דע־ זאך — א. ויסייג
צװײ יעדעס װענן וז. ד. נאמבעד: — ד״ר װיראל װײנטרסי
־אמ , ־ פא־ דע־ דעהעבדע־זאצ־ע פ•; ײדי׳ט א•; ־אט:־
פא־באנד — וזגטװז אװגטו
־■־<־ פון אײטאײפע:
יםע:ה און פד״א•:;; א־מפדאוױזאצ־ע; א־ן פעאד; טא;ץ
אויפן װאאהן; זײן פד־אי:;; ז-;;ע:ד־הע ;עיצפע:םטעד —
איצי? גזאגגטי
¥מסא 5 נשא־די/זוו^ם^ום
£60 ^סד 1£ ^סז ק¥ז ¥*וסא
164 א^ 0 א£/ 52 2 \< 1¥011 א
1 *
אם* 4 סס&צגפ חםורזא^צזמ
)א 1£ ? £< 3 1£ א? 1£ ^ 3
£א***>*ט£* 0£ 31003 **/#
********
אינשער דער רעיאמציע פוז ז ל מד ר ײ ז ע ז
װעדט באד״םעדט מיט א רײ נײע אפטײאוננען אין דער ׳אטרע־
בונג אײעהצועטעאן דעם דאזיהן א״נציהארמיהן א׳־ואז פון
דע־ עדנםטעדעד ״דיעעד נעזעאשאפטאעכהײס אאס א צענ־
טדאאן אדנאן פאד אאע אהטועאע פדאבאעמען םון דעם ײדיען
אעבן אין דעד ״דישער הואטור.
יעדעד ײדיעעד ערנםטעדעד אעזער, נעזעא׳אאפטאעבעד
און הואטוד־טוער; יעדער ײדישעד אײעכזאא, ביבאיאטעה, נע־
זעאשאפטאעכע אינםטיטוציע האט א אינטעדעם דורך דעם
״װיאנעד טאנ״ צו שטעאן זיך אין האנטאהט םימ די העםםעד
פאר האנםטרוהטיװעד ארבעט אין דער ײדישער םביבה.
פדײז 3 ניאדן א חודש, א־ן אויםאאנד 1 דאאאר םאר 2 חדשים.
.סזאן, 11 ^\ ,״ססיד מ£א. 11 /״\״
צו אונזערע לעזער;
גזיבו\ \זײגמיס\ \\גזג\ר פ\ין<\ גזיר די אבא\גװמ\, \\אגז
א\יגזגעט\ריב\ רי ״ריגז. בלעגזטרײ גזיגז רטר בינטר ג״גגוגזיע
ױבה ר&זעבפעלר
באשערטע זאכן
\ז ט 9 סו 6
ו
עם זענעז דערשינעז
די ערשכע צװײ ביכער
יי י ײוישעו ענס 7 _ 98 ע.ױ 7
באאדבעט פ י ז ל־■ פיעםי־ושהז)
די ב־בעד אנטהאאטן אן אוצ־ םון װיםן א־בעד ״דישער גע־
ש־םטע, דעאינ־ע, פ־יאםאפ־ע, הואמוד, אעבנם־באשד״בוננען םון
ײדישע גדוא־ם, דבנים, פיאאםאפ;, שד־פטשטעאע־ װיםנ־
שאפטם־מענעד, אויפהאעדוננען איבעד ספר-ם, ביםעד און א־ז
באאע־נד פא־ יעדן ■ײד־שן אעזע־ און אעזעדין. אין די ביכעד
הומען א־ײן צוױשן אנדעדע אזעאםע װיבטיהע אפהאנדאוננען
א־בע־ דעד נעשיכטע פון ײדן אין םאאודשע אענדעד
(אוה־אינע), אוננאדן, אימאאיען. א אפהאנדאוננ איבעד דעכ
פ־־אםאפישן תנך־פפד ״אױב״. ד• פדאנע פון ״השאדת
הנפש״ (״אופשטעדבאעםה״ט פון נשפה״), ״אומענדאעכהײט״
(אין םוףי), דאם פע־המידד־הע פדאביעם פון פראװאהאטאד־
־עװאאוצ-אנעד ״אזעף״, און פיא פיא אנדערע.
די ביםע־ אנט־לאאטן צו 320 שפאאטן און האסטן צו 4 זאאטעכ.
פאד אויםאאנד צו 0.50 דאאאר.
מיט באשמעאוננען זיך װענדן צו
. 8 ^זאזםס^דס ,\׳/*\\/ 52 מ\׳/*\ ,׳•'דאןג/א״
אדרעם פאד נעאט:
. 23260 .ס >ן .ק ״!*א-־ד!*.״ ס)\\״ךס 1 א/\\\׳ ¥0 )\\
א מתנה פאר אובזערע אבאנעבטן
די אבאנע.טן פון די ״איטערארישע באעטעד״ האנען באהומען אין אויױ פון חודש דעצעםבעד ביכעד־פרעםיעם צו זײעד א ביאיהן
םדײז. די, װאם שרײבן אוים ביםער פאד 10 גיאדן, באהומען די ביכער פרײ םון פאדטא. די פדײזן זענען נאד םאר טוומנים, אויף נאכנאטע
שיהן ט־ד נישט. פון די פרײזן נײט הײן ראבאט נישט אדאפ. םאר אויםאאנד װערט צונע׳־עכנט ד• פאדטא.
די רשימה איז אפגעדרוקט אין די ,ליט׳ ביװעטער־ נום. ס 5 אוז 51
אדרעם: םאר נעאט (אין פויאן): פ. ה. א. 639 . 8 .במ , 10 .זא 632110 <! ,״• 816161 פבפת&־נפ!!׳!״
אנאנסן-פרייז: פ>זר 1 םיליטעפער־׳סורה 20 גרא׳גו •
אגאנםן־ז״םז — האלםן 0 יגפאלפן.
אדרעס: 8 10 סמ €82 ו! , 8 ׳װ* 32 תפ'\\ ,"• 816161 . 1161 <]״
םאר געאמ . 6.39 . 0 •? םעלעפ*ן: 11.10-71
;י׳גם אנגעגוסענע םאנוסהריסן װערן ני׳פם *וריהגע׳ייק■
<ין עס װעוש גי׳ו■ װעגן זײ געוירפ שײן 9 >רעספאנחוס 4
ניינסער יאונאננ
אנאגאםעגפרור״* *וין■ יאר 1862 :
אין פוילן (םים דער ביכער־ורעםיע): 4 \ יאר — 10 גילוץ.
(אן דער ביכער־פרעטיע): % יאר — 6 גילדן.
אין ווזיסלאנד (םים דער ביכער־פרעםיע): יאר — 2 דאלאו־ץ
(או דעד ביכער־םדעםיל): 4 ל יאר — 1 דאלאר•
.*: 11 ^ 060 ! . 8 — . 6614 ( 16 ל . 0 ^ 1
!
׳ ״ ' *י>ואז*ב) 611 נ 6 )\\ 1 ס- 8 1114 ת* 1 עךזי]