Seite
(N'oann nmsm 401 en 'i n "jrixn mn min in naam van rr'-i;
zie ook msDin in Betza 3 b rmnïtn m).
2. Een dubbel-twijfel wordt ook bij pmü "6 ww nm in
gunstigen zin beslist (K"nttn aldaar en in '3 'i yiNn rvan min).
3. Een dubbel-twijfel geldt niet als zoodanig, wanneer
beide leden er van niet op hetzelfde object betrekking
hebben en van dezelfde strekking zijn, tin pyni "inx rpjQ
(yty in 'r 'i 'n v 'p tv in naam van mN).
4. Ook niet, wanneer de beide leden ten slotte op dezelfde
overweging berusten, Nin in mini kkw ('Dm in Kethoeboth
t.a.p.).
5. Ook niet, wanneer het eerste lid in het object zelf
en niet in uiterlijke omstandigheden ligt, ïsta pDD ( v 'l in
'D V\'VD v 'p TV JW).
6. Ook niet, wanneer op het eerste lid zelf reeds een
NnmiNn TiD'N rust (n"Dt aldaar).
7. Ook niet, wanneer bij omwisseling der beide leden het
eerste zoude vervallen, “jsnnn^ nhrp hvn (;r v 'p T 1 -par in
naam van meerdere voorgangers).
8. Ook niet, wanneer de toepassing ten slotte zoude
leiden tot twéé gunstige beslissingen, die met elkander in
tegenspraak zijn htin nrm mhp nn (niflDin in B. Kamma
1 ia mnon Npi nn).
Ten slotte dient nog ten aanzien van twijfelgevallen in het
algemeen opgemerkt te worden, dat een twijfel, die door on¬
voldoende kennis onzerzijds ontstaat, in geen geval, dus noch
bij pSD noch bij MpAD pSD, tot beslissing in meer gunstigen
zin aanleiding mag geven, p2D ïrN rum 1 piona pflD.