Seite
/
1. 1. 1947
1111 —. 5 1£ ©ינ*ו
ב־לדכד
ץד
ד־שצ
אומפארטײאישער אילוםטרירטער צװײ־װאכן זשורנאל פאר אלע יידז
דער מאלאנמפולער ױנגער ײדישער קונםמ־מאלער א. מײראנץ, האמ מ'ט דין קונםט־צײכנונג באוױזן,
אז זײן מאלאנמ װאקםט. דאם בילד װײזמ פון משד״' 1 ן ביז הערצל ן. װיפיל גלותין און פײנען די ײדן
זײנען שוין דורכגעגאנגען, און אײנאײנציקער װעג איז פארן ײדישן פאלק פאראן, - דארמ װי הערצל
װײזמ אן מימ זײן פינגער ארץ־ישראל,
פארװארט
נאך 6 יאר צײט נאך יארן מײרא־
נעק, מרעבלינקע, אשװענטש ם, נאך
יארן פון אזוי פיל פ*ין און לײר גרױל
און אומקום.
קומען מיר צו דער שארית הפלימה
צום אבגעראטעױעמן ביםל ײדנטום פון
אמאליקן 6 מיליאנענריקן אײרעפעאישן
קיבוץ♦ צוריק מיטן ײרישן בילדער
זשורנאל♦ װאם װעמ אפשפיגלען דאם
גאנצע נײע לעבן פון אבגעראמעװעטן
אײראפעאישן ײרנמום, מימ 6 י$ר צו־
ריק, האט אויפגעהערמ צו דערשײנען
דער רײכער ײדישער בילרער־זשורנאל,
װאם איז געװעזן א צירונג אין יעדן
ײרישן הױז♦ כדי צוריק אויפצולעבן
דעם ײדישן בילרער ־ זשורנאל, האבן
אויף זיך גענומען אמאליקע חברים
און מימארבעטער, װאם װעלן מימ לײב
און לעבן די אויפנאבע בשלימות
א־ורכפירן♦
דער לואלעגױם.
. 8151 - . 11
חוח^/ז׳וו 1 ^> 1 ח 8 ז^