Seite
3 .תא
פרײז 5 מארס
ד־שצמפ־לדצד
אומפארטײאישער אילוםטרירטער צװײ״װאכי זשוירנאר פאר אלע ײח
מעכען ׳ דעם 1 ־טן מערץ 1947 . 3 . 1 ערשטעי יארגאנג
\
$ 0*₪₪1
מש וײעד-^״אץ■ םאמש*ר ; :דאס. ; 3 יגר אח געמאלן
ײדישן לאייזעק. קוגםטלמאלןןד:;יגן-יא:ו^^.^:;;-ווא
ען״אין אױשיױץ*
ײרישע חײר־י
ו
זג*ז*־.׳< 1 ח 11 .ס - 41 * 81
ח 1 * 4 ז/ 1 זו 11 > 1 ח 8 ז?