Seite
4 .ז 1 נ
אפריל
פריח 6 מארס
23
אומפארטײאישער אילוםטרירטער חודש זשורנאל פאר אלע ײז
ערשטער 'ארגנאנ
93366 טעל. פון שעף־רעראקמאר 89841
מינכען, אפריל
משה רבינו
דעי באפרײער און אױםלייזער ױאם
האט געגעבן דעם ײרישן פאלק די
תירה און פאר די גאנצע װעלט־מענ־
טשהײט די צען געבאט,
בשעת װען די ײרן זענען ארויםגע־
נאנגען פון מצרים האט ער פײערליך
ערקלעיטג
״במיבר זה יפלר אינם דאזיקן מ־בר
װאם ציט זיך פון מציים ביז ארץ־יש־
ראל י װעלן װירערשפעניקע, אלע די
װעלכע האבן פון גלות נישט געװאלט
ארויםגײן און אלע װאם האבן פון זײ־
ער אײנענעם כח נעשפאט, * די אלע
װעלן אומקומען, פון זײ װעט קיין זכר
נישט פארבלײבך
אט די קללה ״במדבר זה יפלױ הענגט
איבער אונדזער פאלק װײל אין אלע
דורות האבן זיך נעפונען וװרערשפעני־
קער און געטרײע גלות־פיעײקער,
װאם האבן נישט געגלויבט אין גלויבן
ווייטער נישט אין זײער אײגענעם כח י
נאר שטענדיק זענען זײ גרײט צו רי־
נען יענעם, דעם פרעמדן, דעם אײ־
ביקן שונה פון ײרישן פאלק.
דעריבער, נאך אזא מוראדיקן זעקם
מיליאנענדיקן אומקום אײב די אײני־
קײט און אחרות פון דעם רעשט פאר־
בליבענעם אומגליקלעכן פאלק, װעט
נישט װאם געפלינקער צו אן אײנהייט־
לעכן נאציאנאלן באױוםטזײן ברענגען,
װער װײסט צו מיר װעלן נאך יעצט
נאך רעם גרויםן פאלקם־חורבן נישט
מיטמאכן די קללה, פון געטלעכן
משת, ״במדבר זה יפלו״♦
בארימטע םקולפטור פו , איטאליענישן
מײםטער מיקל אנדזעלא,
. 161 • -. 14 •ז €1 * 81
__חי% ^ / די ו 1 ?> 1 ח&׳ו?