Seite
<׳ל הג׳ןיס א&׳ד
׳דיא: י : ד<דך ד<׳ל*
ד־זנ׳רפריליםזד~ג א<ןור׳
ב׳^פנך׳ צא יןר׳אד. ,
כי׳ אכ׳זע?^!׳ י<ק׳.ב
^את נזדזך ד׳.<ימ׳ד:
׳ל/ו^ן לג׳ד׳יהם ז<ג/יך
וחדדן אפך י<ייגם
תדדדך בזאךי
ות׳י 2 ומ־ידם מתחדנ
<וב/יי ייי ♦
ןדו׳יא ^׳<כגך דה
7 לא-בדח-׳׳ם ן׳ל״נד ^
אדךז־םי ב׳יאןךזר׳.
<נךד וך׳ד׳ידד ׳ל׳גך׳לידרתידד. 7
א׳ל׳ת ׳^־בפ׳ל ד׳דד לד׳דד׳
^ומ׳די׳ם ■׳?ן׳ל״ינד ילפל׳דךגינן.'
דהלןדד׳^ו בד׳דד־׳' ו—זד׳א. ״
^ סר^^בך פגידם: ל
לצ ד'ז'ד' ילרל
<<ל
לל^ו*
'גגצכלץ ל^לל
ז^ו ^
ײוישע קינדערלעך .אין א״י שפ־לן זיך מיט װאםער אין שאטן
**
י ־ *
י ־.״• ׳
־־״״י-י
|||||||
" 0$ ־זט 1 ס 1 ק ו 31 ו^ס[ י , )ס 1 )־ 31 ס 8 31 חס} 11 )£
48/1 .^^^©ות^מןומיו! ,!!סוממ^ יזגסמ £מ 6111 }£? 0
_ :) 1 זא[\/ £1£ א 10 ^ £ 01 \/ 5 :•וסמ 1 >£ _
רעי♦ און אימיניםטראציע גיעפעלפ-נג, ביי מינכען, אירםענםריר־שטר. 48 , טעל, 89841
שעף־רעיאקטאר שלמה פראנה
181011 ז\ 1 ( 1 1 ס־ 11 מס 0 1:1011 מ 111 ־ 1 ס}מ 1 108 \ 01 ^ 8 1 ) 126 ־ 1101 | 11 .\^
11101011 < ? 068 1688611 ( 1 ,? 6 ( 11111 . 0 . 8 ס 1 נ ^( 1 1 ) 1016 ?*!
פאטא־נאכירוק אפילו טײלוױיז שטרעגנ פארבאטן