Seite
^ןן|ח^ן|| 1 ^ן|| 1 ^ן|| 1 ^ן|| 1 ^ן|| 1 ^ן|| 1 ^ן|| 1 ^ן|| 1 ^ן|| 1 ^ן|| 1 ^ן|| 1 ^[|| 1 ^ן|| 1 ^ 1 || 1 )^ן|| 1 ^ן| 1 | ^| 1 ע^| 1 || ^| 1
ן
ן
ן
ן
ן
ן
ן
ן
ן
ן
ן
1
1 ס 0| 6001 x 1 חס 111 ס£
״ 63 ״ 1 ס 1 ס 1 ק ו] 15 ^ 6 ע״
ר 1 ס 1 חט^ 1 ״ו 63 ח 9 ח 1 ) 61 ) 9 ־ו 6
48/1 6 313 ^ 5 8 6 ח}וו:'װח 1
^׳ 11 \ 1 \/^£ 1 \ 101 /\ 01 _ 1 ^ 5 .־־ז 6 ו 51 ו 1 כ 1 טק 8 ח 3 ׳וס £811
| רעד. און אימ. גי־עפעלפ־נג, בײ מעכען. אירמענפריר־שטר. 48 , |
1 פאממ־משעק־קאנטא 93366 טעל. 841 ־ 89
| רע־אקטאר און ארױםגעבער שלמה פראנס 1
\ י 899184 מס!©!© , ! : ס* 11 ו 0
ן--— : -—
% 181011 ^ 1 ( 1 !סז^מסס 11161:1011 ־! ס 1£ ז 1 108 \[ 0 ז{(! 1 } 12:6 ־ 1111101 .^ =
\ 13 ־ 33 ¥ 31 -־ 61 ק(ן 11 01688611 ,■ 61 ( 111 ( 1 . 0 . 8 ס 1 ז (( 1 1 ) 1 - 11116 ?
ן ----
| פאטא־גאכררוק אפיילו טײלװײז שטרעננ פאיבאטן
ד״יב ד״ר פיליפ בערגשטײן, אפיציע־
לער פארטרעטער פזן פרעזירענט טרו־
מאן פאר די הײמלאזע ײרן אין דער
אמעריקאנער זאנע ? שטודירט רי מאפע
פון או, ם• א״ זאנע אין דײטשלאנד,
װי עם געפינען זיך ײרישע לאגערן.
הרב דײר בערנשטיין א ז א באקאנטע
פערזענליכקײט צװישען די אמעריקא־
נער יירן. אויך דא צװישן-די ײרן װאם
געפינען דך אץ רער אמעריקאנער
זאנע, האט ער דורך זײן האלטונג און
אויפ־רינג שטארק זיך באליבט געמאכט.
111119 )| 16 /\ 1
ח 4160 ז 0 חו 1 ־ז 691 מ-־ז 16 'ו 1 ו 1 /\ 1 חס^ ^חחחוסזס־ו^ ׳ו©^ !סחס־וס ח 1 ן 0
ח 5-1 חס 1 *'־ 011061 101326 ,, 11 ) ח 61 ״\ , 0 חו 1 ־ו 3 ק 32 ח[ 3 ז 6 |ק 9 ק
. 91 חזזס 1 חז 6 ח 16 ) 1 3 ח 1 ח[ 306 [סז 3 חס ז 6 װו 11 ח
באגךיסונגם־בריװ פון ״ײװאי
(ײדישער װיפנשאפטלעכער אינסטיטוט) צו
די ״ײדישע בילדער׳ 4
דעם /י/ 16 1947
צו דער רע־אקציע ״ײרישע ב־לרער״.
ליבער פרײנטז
א הארצ־קן ראנק אײך פאר אײער װארעמען בריװ און
פארן צוש־קן אונרז די ״ײרישע בילרער״, די צײטונג מאכט א
פײנעם אײנררוק און פון גאנצ הארצן װינטשן מיר אײך אין
אײערע קולטורעלע אונטערנעמונג גרוים הצלחה.
צום באיױערן האבן מיר רעם 1 ־טן נומער ניט באקומען.
טיר בעטן אײך דע י י ב ץר אונח ארדםשיקן א פאר עקזעמפלארן
פון 1 ־טן נומער. מיר בעטן אײך נאך אמאל אונדז צוש־קן
רענולער מער װי 2 עקזעמפלארן פון אײער חשיב־ן ושוײנאל,
די צױײ עקזעמפלארן. װאם איר שיקט אונדז װילן מ־ר האלטן
אין אוניזער ביבליאטעק♦ מ־ר װאלטן אבער נעװאלט אויך
אײםשערן רי בילרער פאר אונרזער ארכיװ. טײל בילרער פון
אײער זשורנאל האבן באמת א גרויםן װערט פאײ רער געשיכטע
פון אונײזער לעצטן חורב־♦
די טעטיקײט פון ײרישן װ־םנשאפטלעכן אינםטיטו-ט - ״ײװא״
איז דאך אײך גוט באקאנט, אײנע פון אונחערע װיכט־קםטע
ארבעטן א״ן צו זאמלעך פארשן און אויםהיטן פאר רי קומעניײ־
קע רורות יאקומענטן צו רער געשיכטע פון ײדישן מארטירער־
טום און ײרישע קאמפן אונטער דער רײטשעי־ ממשלה.
מיר װענין זיך יעריבער צו אײך מיט רער בקשה ליבער
פרײנמ, אונח צו ש־קן פארן ארכיװ פון ״ײװאײ די ארגינאלן
פון די בילדעך ײאם איר האט שײן געררוקט ארער די בילדער
ײאם איר האט באשלאםן ניט צו פאיעפנטלעכך מ־ר זײגע■
•זיכער, אז איר ײעט פארשטײן רי נרויםע. װיכטיקײט פון אונחער
ארכױו און אונח צושיקן װאם מער בילדער,-
פון יאנואר אן איז בײ אונח אין נו־־ארק אפן א גרויםע
אױםשטעלונג ״י־ירן אין אײראפע 1946-1939 ״, אװף װעלכער
מיר װײזן בעיך ססס 4 יאקומענטן. מיר שיקן א־יך פאטאגרא־
פיעם פון דער אײםשטעלונג ײאם איר קענט זײ פארעפנטלעכן
איןרי ״ײרישע בילדער״.
מיט גרוים אכטונג און פרײנטלעכע גרוםן
מ. װ־ײנריייך
ײיםנשאפטלעכער דירעקטאר
באגריםונגם־כריװ פון ײדישו װעלט־האנגרעם
צו די ״ײדישע בילדער , 4
צו ־ער רעראקציע ״ײרישע בילרער״.
טײערע פרײנטי
ערהאלטנײק אײעדע ערשטע צוײי נומערן ״ײרישע בילרער״
קאנען מיר מיםי ציפרירנהײט. פעםטשטעלן אז דער זשורנאל
מאכט א גוטן אײנ־רוק און איז װערט דורך אוניז אונטערגע־
שטיצט צו װעין.
מיר גלויבך אז איר װעט אונ־ז רעגולער צושיקן אײער
װערטן זשורנאל, פארװאם מיר ראנקן פארוים,
מיר שיקן א'יך ארוים א םעריע ב־לרער און בעטן זײ
צו דרוקן.
מ־ט אכטונג
ײדישער װעלט־קאנגרעס
אץ די נאענטםטע -נומערן גיבן מיר א םעריע אננעקומענע בא־
גריםונגען, פון אײניקע קולטורעלע און געזעלשאפטלעכע טוער
םײיפון אייםלאנ־ און םײ פון דײטשלאנ־
די דעראקציע