Page
פרײן ׳ 5 מארס
ד־שצ^;ב־לדכד
אומפארטײאישער א־לוםטרירטער חודש זשורנאל פאר אלע ײדן
ערשמעי יארגאנג
״מ £ ם _ 1 1 8 £ 2 5 1 □ 1
מיגכן, ײבי 1947
ארװ. נה פרילוצקי
\ ■ ,י
111
מיר ניבן א קורצע באשרײבונג װענן דעם גרױםן
ײרישן געלערנמן,
געבוירן 1 אקמאבער 1882 אין בערדימשעװ,
אוקרא י נע♦ פאמער - באקאנמער העברעאיש־ײדי־
שער שרײבער, רעראקטאר און ארויםגעבער פון
העברעאישע און ײדישע צײטונגען, צבי פרילוצקי♦
אויפגעצױגן אין קרעמעניץ. 1898 - געענדיקט די
פראג־מנאזיע• אין צויזמער (פיילן), שפעטער פאר־
עני־יקמ די װארשעװער גימנאזיע מיט א גאלרענעם
מעדאל און שמורירמ ױריםפרורענץ אץ װארשע־
װער און פעטערבורגער אונױוערזיטעטן, 1902 אג־
געהויבן זײן געזעלשאפמלעכע מעטיקײמ מיט לײע־
נען א רעפעראט װעגן די נאציאנאלע באײעגונגען
פון 19 ־מן יארהונדערט אויפן ערשטן קאנגרעם פון
פױלישן צוזאמענפאר פונם ״ײרישן חברים־פארבאנד״.
1903 - ארעםטירט געװארן פאר ארגאניזירן א דע־
מאנםטראציע אין פוילישן ״דראמאטישן מעאמער״
אין װארשע בעתן אויפפירן אן אנטיםעמימישע
פ־עםע♦
שוין אלם קינר פון 8 יאר נענומען שרײבן, אין
1901 אנגעהויבן זאמלען ײדישע שפריכװערטער,
פאלקם־לידער און פאלקם־שפילן, און האט אין
1931 שוין פארמאגט אן ערך ססס, 2 פאלקם־לידער
און עטלעכע און דרײםיק פורים־שפילן אין מאנו־
םקריפט, אין זײנע ״זאמל־ביכער פארן ײרישן פאל־
קלאר, פילאלאגיע און קולטור־געשיכטע״ (װארשע,
1912 און 1917 האט ער פארעפנטלעכט 14 װאר־
יאנטן פון ״פורים־שפילן״.
דעם 31 אויגוםט 1905 האט פ, פארעפנטלעכט
אין װארשעװער ״דער טאג״ זײן ערשטע רעצענזיע
װעגן ײדישן טעאטער, און זינט דאמאלם זיך אפ־
געגעבן מיט ײרישער טעאטער־קריטיק אין ״װעג״,
״אונדזער לעבן״, שפעטער אין ״יער מאמענט״ און
אנדערע פעריאדישע אויםגאבעם. פאליטיקער און
ערשטער סײם־רעפומאט א*ן פוילישן םײם♦ געװע־
זענער פראפעםאר פון װילנער אוניװערזיטעט און
גרינדער פון די ײדישע דעמאקראטישע פאלקם־
פארטײ אין פוילן♦ פארפײגיקט אין יאר 1941 דװך
די נאצי־באגריטן אין ײילנער געמא♦
־.׳יוחט .ס ]