Seite
׳ײ? 5 מארס
7 ״א.
אומפארטײאישמר אילוםטױרטמר חודש זשורנאל פאר אלמ ײדן
ערשבעי ^י־נאגנ
*^£ם_ 011 132£ ם 1 0 י
מינבן, ױלי 1947
דעי אבער־קאמאנראנט פון דער אמע ר ץק אנע י־ ארטיי־ אין א־ייראפע, גענ. למױם ד. קלײ באגריםט
די רבנים-ק;אנפערענץ װעלכע א*ז פארגעקזמען אין מינכן. לינקם זיצט מר. שארלם פאםטמאן, דער
דזשוינט דירעקטאר אץ דער אמערי־קאנער זאנע. װעלכער באגייםט די קאנפעיענץ נאכן גענ. קליי , .
די רבנ*ם קאנפערענץ האט אייםנעררוקט אירע ברכות פארן דזשױנט און נעיאגקט פאר דער דדלף
אויפן רעליגיעזן געב מ,