Seite
פוײיז 10 מארס
אומפארטײאישער אילוסטרירטער חודש זשורנאל פאר אלע ײדו
״ 8 פנ ס ;ז 1 8 £ 2 8 1 ס 1 ז*
מינכן. םעפטעמבער—אקטאבער 1947
ערשטער יארגאנג
; ׳ ■ג׳-י *
8 § 14 ^! #1
.
, •
א דענקמאל די ײדישע אויפשטענדלעד אין װארשעװער געמא
דער יעקזיםטענץ און אנםװיקלונג פון ײדגשן ישוב אין פוילן
און פוין די יידישע ישובים אויף דער װעלט.
דער בײגעלײגטער פראיעקט פון דעגקמאל — א װערק פון
טאלאנטפולן ײדישן סקולפטאר נתן ראפאפארט — האט געםונען
די פולםטע אנערקענונג מצד די בארופענע ארטיםטישע קרײזן
און זיי באשטעטיקונג פון די געהעריקע אינםטאגצן אין דער
פוילישער רעפובליק. דער קיגסטלער איז לויטן אויפטראג פון
צענטראל־קאמיטעט פון די ײדן אין פוילן ספעציעל ארויסגעפארן
קײן פאריז, װאו ער װעט רעאליזירן במשך פון דער צײט דאס
גרויםע װערק.
י מיר זײנען טיף איבערצײגט, אז אומעטום װאו עס געפיגט
זיך א ײדישער ישוב, װאו עם קלאפט דער דוםק פון א ײדיש
לעבן, .װעט קימען צום אויסדרוק דער װילן און די טאט סארן
מיטבאטײליקן זיך איגעם פארװירקלעכן דעם גרױסן פלאן און
צו באטראכטן דעם דענהמאל די א געמײנזאמע אײגגטום פון
ײדישן פאלק.
מיר װענדן זיך צו אײך מיטן רוף זיך אקטיװ באטײליקו
אין אונדזער גרויסער אקציע, װעלכע פאדערט. כדי י אין דער
פולער מאס רעאליזירט צו-װערן, א תיכפדיקע באשטײערונג פארן
בויען דעם דענקמאל.
דעם 19 טן אפריל 1948 װעט דער .ײדישער ישוב אין פוילן
און צוזאמען מיט אים אלע ײדן פון דער גאנצער װעלט פײערן
דעם 5 מן יארטאג פון העלדישן אויםשטאנד אין װארשעװעװ■
געטא, פון אט דער גיגאנטישער טאט, װעלכע איז אויף אײביק
פארשריבן געװארן אין דער געשיכטע פון ײדישן םאלק און פון■
דער מענטשהײט װי אן ) אויםדרוק פון קאמף פאר אונדזער נאצייא־
נאלער װירדע און פאר די אידעאלן פון פרײהײט און גערעכ־
טיקײט.
כדי צו פאראײביקן די ז־אזיקע גרויםע היםמארישע דאטע
אין אונדזער געשיכטע, האם דער צענטראל־קאמיטעם פון די
ײדן אין פוילן באשלאסן צום פינפטן יארטאג פון אויםשטאנד
אין װארשעװער געמא — אויפן ארט װאו ס׳האט זיך פאנאנדער־
געפלאקערט דער העלדישער קאמף פארן ײדישן כבוד — אוים־
שטעלן א דענקמאל, צו װעלכן עס װעלן עולה־רגל זײן די יידן
סון דער גאנצער װעלט, כדי-צו שעפן פון דעם דאזיקן סימבאל
סון פײן און גבורד״ מארטיראלאגיע און העלדנטום — כוחות
פאר אויסדויער .און דערמונטערונג צום װײטערדיקן קאמף פאר
פארן פרעזידױם פון צענטראל־קאמיטעט פון די ײדן אין פוילן 5 (
דר. אדאלף בערמאן, פארזיצער פראפ. יוסף סאק, װיצע־פארזיצפר י. לאזעבניק, גענ. סעקרעםאר
םפעציעל פאר די ״י^דישע בילדער״♦
■ 11 ־^• 51 1
ז 0 <^/^ 11 ^><וו*י>ק י 1