Seite
*11
אזוי האט אויפגעזען די
גרויםע מ ע פ י ל י ם שיך״
״עקזאדום 1947 ״, מימ די
4.500 ײדן, װאם האבן
קאטעגאריש זיך אפגעזאגט
צו געניםן פון דער פראנצױ
זישער גאםמ־פרײנטשאפמ.
צױניםמישע ױגגט ־ ארגא־
ניזאציעם. פון אלע ריכ־
טונגען זענען מלקומען אין
פארט דע ־ בוי. כדי צו
העלפן זײערע אומגליקלע־
כע חברים אין שװערן
באפרײאונגם ־ קאמף קעגן
ענגלישן אימפעריאליזם.
אײנער פון די ?ןעפילים,
װאם האטי צ ו ל י ב זײן
פרוים שװערע קראנקהײט,
געמוזט
פארט
אראבגײן אין
דע ־ בו♦
םםם
םםם
םםם