Seite
<־ - £?■■^״-;; 1 ז י ״ ׳-^ / ;>; ־ ■ ־-;■
* *—״־ 1 ■'־■'******^*ווי
^: ;, ;.^^׳•'׳י ־ , '^ י''< ^י:־.'יי ■;^;;־*; ^{׳ : ׳^׳ ■י־ל^- ־׳^,; /; ־ יז ;.ך.ן. \ י;*:•^:'^;^
^ ■ י- י י: ;׳<£־<: ׳יו-,'-ןיי: י.״־׳ . ;; :■גי ■(■ * ײ;^<|
!׳׳!*! !■ו^ין• ^ו:;ח^ : !ו;ן| #׳(**
1 ? ^ * '$ ׳ ׳ ״
פארקילם, -יקראגק פוךארומשלעפן זיך, קוקן די יצװײ קינדער
ארױם פון דעם נײעם שדגא״ם לײװענטענעם געצעלט.
שמעכעדיקער דראט, זעלנער. פאליצײ, ביקםן. אלם יאװאכט
׳ די ״כאױגםע״ מעפילים אין די װאגאגען ארײן.
' 1*1
שםרע
עגגלישע
י , ' 4 ־(לו> ; ־ .-״
:־.;■^■א־ 5 ־.
;.,%' ■;,יךי י ׳
%׳' 4 ״•'.׳■״.׳. ..••״; 51 , 1 '׳־-
־ז^,.'''■'■''.
}■<׳ :ס&^ין
א גרופע ענגלישע ©ןלד״&ן בא.זאכט פון קאב ביז 6 יס, טראגן
אראפ א קראנק קינד מים די מוטער.
( 0908 853 . )