Seite
ה ס־ א ס ף
לחדש מרחשון תקמר
א
ש ירים
מסופר S מ ת. ו
\
« T נאספת .מפני. הר;גד,
ואין שם ?ל לב גמפיריך
.?;לי מדות נכבדות יטובות
האובדות באבדן נפ^יף
^שר היא בין חסידים תתהקר,
בי פירןרותיהם פ:כןרותיך —
לבנים ך,יו כל שת בגדיך
טהךת ורחצת במים את ?שרף
יבנלגול שלג גלגלת גלגלתה
גי: זז 7 ••*• ly!T;t T
כ <») דבר
T T