Seite
המאסף
לחדש אדר א־ תקבלו
א
קול נהי י).
על חות.
וני משה ב " ל מנחם
חדעסויא
ת נ צ צ " ה
באוח־־צרקח חיים
S ־ : TT ־ •
ו ד תך. נתיבה אל־־גיוח (משלי י"נ כ״ח) •
כסל שוטף מ;ת! תשטוף ?ל חלד
מך ןבךןד חקה גם שב גם ;לד
לא תשא פני איש לא תהדר גבר
"י * * •״ :* יז#"׳
גם זה האיש משה אף בו פגיגת
ו ( S ). ובשבט
•) < p57 כנר נלפות תכיר < e>v בנרלין , אחנס להרי/««! ליגין
, צל יעיו ה 97 ק;ןהו «? שניי; גלשיון התחגל,* לגלי י.חאציי 0 י