Seite
ה מ א ס ף
לחדש אדר ב־ תקפו
א
שירים
«ל קבר אשת. נעורי אשד אהבת.» כעל כל , ועוד לא כלו ימי
המשעה , עלה יזוע בחלוני ויקח אופה מעל פגי,
ואנכי נשארעי גלמוד מבלי מנחם *
• 1
?דוך בואכם, צללי ערב י•
אשרך הלילה, חישקי ושאו״!
נא פרטזי עימלתף , תחתי! החביאיני,
בי אךבוךר להתרגע עם המתיבש •
. 2
ווה! המה ?»כנה מקום בואך פוז,
כבשאול' אמנם חרעז סביבותי•
#” V.* TiT i ן • -
ז (©) בודד