Page
קכח
ש^גר יל פרק א", ב'/ ג", ד" יבאר מדע הכניעה ומצתון•
שעד T פרס א", ב/ ל יציב גבולות העניה ויכאר מראוע
י כגעי הגאוה •
בסוף הספר מביא עוד ערק א" אשר יקרא כשס מספר
י הנפש , ובו יבאר חדשוע להבין ממהוע נפש
האדם והשארועה, ולאמעה במופעים נאמנים והיקשים שכליים,
הלקוחים מספר שכעב נר דורינו החכם הפליסיף הקדוש כ״תוהרר
משה מדעסויא נשמעו צמודה בצרור החיים ! והדברים שהביא
כאן התה לכד דמוע ודוגמא מחה שידבר כאמכה כעצמוע הספר
אשר יצא לאור עולם לחלק שני מזה ספר החדוע, והמבקר
לא יוכל להעאפק , לגלוע כסיפע נפשו על הזה, ומאוד כמה
וכלה שערו ולבבו שימהר ויחיש מעשהו להוציא לדפוס , החלק
השני הזה אשר יקר מאוד לכל משכיל • "
החיבור הזה בכללו אין בו נפעל ועקש , זולעי שערכוב
דבריו , וכשה עליו קו עוהו שבלל דרוש ומליצה
קבלה ופליספיא הכל בערבוביא , ולא העריך אע מחשכועיו
כשפע ברור לסדרם בסדר נכון , וגס לפעמים עזב המחבר
לדבר צתוע, כמו מי שבקי בהטיה/ או ובזה סרהעלונוע
המקשים ינצמם 6 ־־עת, למה לא ביארה העורה השארוע
הנפש וכדומה לשינוע חסורסוע כדרך חידוד שאמנס אינם לכבוד ,
מפני שהקורא אועה כפי המובן בהשקפה ראשונה עעפעל נפשו —
ויען וביען לב המבקר עמיס עמו , וכבוד המחבר גדול בעיניו
מאוד , על כן במער ♦כקש מאעו שירגיל אע עצמו לדפי
כלשון נקיה יעל הסדר , ובפרט כחלק השני שחפן לדפוס
^ שדבריו אשר ידבר צריכים להיוע זכים וברורים כי לא לכר קל
הוא לדבר על הנפש ומהועה , ולהשבית שאון גלי המבוכוע
בענין ההשארה, על כן ליוקר הענין יבחר לעצמו שפה ברורה 4
יגע סופר מהיר , כי צדק המליצה לפניו יהלך וישס לצתוע פעמיו •
מ״ - ב"