Page
ה מאסף
לחדש אייר תקמו
א
שירים
לכבוד *
מגביר המהולל איש מכין וסופר * ה״ה ריעי ואהוכי האלון
והקצין המרומם, כהר״ר דוד פרידלעגדר נ״רו •
יום כבדני בהעמקמז האשכנוי* , כי העמיק מפלויג
ישראל כמליצה צתה ונקיה , ללשון המורגל* כעי
יושכי הגלילות. הללו ״ למען גס הנשים והמן , גס
כל גד שאינו מכיר לדבר יהודי*, יבינו מה שמוציאים
מפיהם , ויכוונו לבס כמפליגס • על כן לכבד א*
מכבדי נ*ב*י הטורים האלה > וכחן יהיו על צדק*!
אשר עשה לישראל בעמלו וה •
יידו בית :^קב דוד איש טזכליי^
בי טוב ו^רגומך, צחות .דברת
עם מלין בלשון איש לבו חברת
מעלגים אין בינה לקח הםכל - 1
•* ~ « • •• י י V V - |r\ t
ט נס
בירח