Page
ל,ל —
# #
# *
#
#
בחצי החדש
כ;רה עד• v
אל מיל השמש
נגהו עד כי פדו
הוכיח אמש
כן נגה תרגומך
אל מולי הקרסו
VI *
כי פדן ישדת
• TT ׳ <* Ti
* *
# «נ
*
י #.
תי{לה עהרי־ח
איך אל היכל קדיש
לא לו נורעד
W V
גבר מוציא מלין
ריח אחיררת
♦ V
פיו דובר ובקרבו
* *
* 9
*
מבין כל רוח
הדג ו q ך ,יוד
מנו נפלאו
T : '
ןבןשירוסהלת
חרוח hy לוח
בסבת .די באר
« * י 3
רעך בנפשך
פרלין ;יפן ר־זץם לפ״ק .
/ נפתלי הירין וייזל
ב
ט 3 1