Seite
ה מ ץ א ס ף
I ״ U U II U
לחדש סיון תקמו
א
שירים
לכבוד •
*גביר המהולל איש משכיל ומדע דעי;; ה״ה ריעי ואהיכיאיש
אלוף וקצין ומנהיג מוכתר בנימוסיו כהר״ר איצק נ״רי,
בן הגביר הנכבד ונשוא פניס פו״מ האלוף והקצין המפורס׳
כהרר דניאל יפה נ״רו כצאת תרגום המפלה מחובת
הדפוס החדש, אשר הוסד בפקודת הקצין גה״רר איצק
צ״נל , להוסיף תבואת תברח חינוך הנערים העשה חיל
תמת ידו וכפקודתו , כתבתי הטורים האלה לזכרון טוגן
ותסדו עם בני אדם :
תיחק םה;כןךתנ לכל נודעת
פ• בך לב מבין אזן עיומער־ז
על שפתותיך חן על פיך דער־ז
גם עם טורי ארץ דבר ;דעת
יא( 8 ) אס