Seite
ה מ א¬
לחו¬ש אב
א
תולדות הזמן
בי הזמן הפך עלינו הסדר , שבת. קול שירים , ולשון כל
מנגן ישא יללת גבר, לקול השמועה ני באה יוס ב' ך״ז לחדש
הזה לאמור: האספו כל איש חיל כל נושא מגן וצנה ושמעו חדשות.
לקולם תצילינה אזנכס — נפל עטרת ראשכם , מלככם
האדיר החכם והחסיד
פרידריך. השני
שוכב עס אכותיו, נאסף אל עמו ביום ה׳ כ״ג העבר בהיות הבקר —
שמעו עמי© והלילו— הוי אדון ספדו לו, חגרו שק עלמלבישכס
שני, הציעו אפר על מחליף לעפר ־' זהב עפר ארצו, הםידועדיכס
והתעטפו שחורות , קול כמר ומצלמים לא ישמע בארצנו כי
מס אבל ובכי הוא לכל הארז •
ואתכם הגכורים אנשי חיל מלמדי מלחמה אשר עבדתם את
מלככם בתם לבבכם ואשר בטח לב מלככם עליכם כרתו
ברית. חדש עם יורש כתר המלוכה הוא כן אחיו האהוב והנעים
פרידריך וילהעלם השני .
ירובש הודו ותנשא מלכותו
אשר ישב על נס דודו דרב צדקה בעמו כי ספן חסד הוא •
יב
צ
v