Seite
ה מאסף
ן I ל H V II II
לחדש אלול תקמו
א
b העמים תקעו כף, מלך ביפיו תחזינה יניניכם
באדי־ז אלינו הבשורה לאמור : בא יכא המלך האד:ר
פרידריך וד להיניק ם לשאע פניו אל עיוו
לכרוע בריח עס יושבי ארכו . ועל כל פנים גילה • הן זאח
חנחומוחינו על גויעח פרי דרי ך השני , בהשאיר אחריו
ברכה שבע שמחות. לעמיו/ איש צדיק וישר אהב האדס וחומך
החכמה המשפט והצדק ״ מה טוב גורלנו ומה יפה ירושחנו !
טרפם נחילה לשפר חולדות. הזמן מיום בא המלך עד
שובו . נודיעך הקורא הנעיס את ההספד הגלול
אשר היה ביוס יד י״ז לחדש הזה יוס המיועד לכל אנשי
מדינחנו , חקוס אשר דבר המלך ודחו מגיע , לספוד ולקונן
יך, ? 3 עלי